శ్రీ ఆంజనేయ జయ ఘోషః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ ఆంజనేయ జయ ఘోషః

నమోపాస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మ జాయై,

నమోపాస్తు రుద్రేంద్ర యమా నిలేభ్యో నమోపాస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః

జయత్యతి బలోరామో లక్ష్మణశ్చమహాబలః, రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః.

దాసోపాహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః, హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః.

న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్, శిలాభిశ్చప్రహరతి పాదపైశ్చ సహస్రశః.

అర్థయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైథిలీమ్, సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్.

అర్థసిద్ధిం తు వైద్యేహ్యః పశ్యామ్యహముపస్థితామ్, రాక్షసేంద్రవినాశం చ విజయం రాఘవ స్య చ.