శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • ఓం ఆంజనేయాయ నమ:
 • ఓం మహావీరాయ నమ:
 • ఓం మారుతాత్మాయ నమ:
 • ఓం తత్వజ్నానప్రదాయ నమ:
 • ఓం సీతాముద్రాప్రదాయకాయ నమ:
 • ఓం అశోఖవనచ్చేత్రే నమ:
 • ఓం సర్వ మాయా విభంజనాయ నమ:
 • ఓం సర్వబంధవిముక్త్రే నమ:
 • ఓం రక్షోవిధ్వంశకారకాయ నమ:
 • ఓం పరవిద్యాపరిహారాయ నమ:
 • ఓం పర శౌర్య వినాశాయ నమ:
 • ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమ:
 • ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమ:
 • ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమ:
 • ఓం భీమసేన సహాయకాయ నమ:
 • ఓం సర్వదు:ఖ హరాయ నమ:
 • ఓం సర్వలోకచారిణే నమ:
 • ఓం మనో జవాయ నమ:
 • ఓం పారిజాతదృమూలస్థాయ నమ:
 • ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపాయ నమ:
 • ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపాయ నమ:
 • ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయ నమ:
 • ఓం కపీశ్వరాయ నమ:
 • ఓం మహాకాయాయ నమ:
 • ఓం సర్వరోగహరాయ నమ:
 • ఓం ప్రభవే నమ:
 • ఓం బలసిద్ధికాయ నమ:
 • ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయ నమ:
 • ఓం కపిసేనకాయ నమ:
 • ఓం భవిష్యత్చరురాననాయ నమ:
 • ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమ:
 • ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమ:
 • ఓం సంచలనధ్వాల సన్నద్ధ లంబాననాన శిఖరోజ్వలాయ నమ:
 • ఓం గంధర్వవిద్యాతత్వజ్నానాయ నమ:
 • ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమ:
 • ఓం కారాగ్రహవిమోక్షే నమ:
 • ఓం శృంఖలాబంధవిముక్తాయ నమ:
 • ఓం సాగరోత్తరకాయ నమ:
 • ఓం ప్రజ్నాయ నమ:
 • ఓం రామదూతే నమ:
 • ఓం ప్రతాపవతే నమ:
 • ఓం వానరాయ నమ:
 • ఓం కేశరీసుతాయ నమ:
 • ఓం సీతాశోకనివారణాయ నమ:
 • ఓం అంజనీగర్భసంభూతాయ నమ:
 • ఓం బాలార్కసదృశ్యాయ నమ:
 • ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమ:
 • ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమ:
 • ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమ:
 • ఓం వజ్రకాయాయ నమ:
 • ఓం మహాద్యుతయే నమ:
 • ఓం చిరంజీవియే నమ:
 • ఓం రామభక్తాయ నమ:
 • ఓం దైత్యకార్యవిఘాతాయ నమ:
 • ఓం అక్షహంత్రే నమ:
 • ఓం కాంచనభ్యాయ నమ:
 • ఓం పంచవక్త్రాయ నమ:
 • ఓం మహాతపాయ నమ:
 • ఓం లంఖిణీభంజనాయ నమ:
 • ఓం శ్రీమతే న:
 • ఓం సింహికా ప్రాణ భంజనాయ నమ:
 • ఓం గంధమాధనశైలస్థాయ నమ:
 • ఓం లంకాపురవిదాహకాయ నమ:
 • ఓం సుగ్రీవసచివాయ నమ:
 • ఓం ధీరాయ నమ:
 • ఓం శూరాయ నమ:
 • ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమ:
 • ఓం సురార్చితాయ నమ:
 • ఓం మహాతేజాయ నమ:
 • ఓం రామచూడామణిప్రదాయకాయ నమ:
 • ఓం కామరూపాయ నమ:
 • ఓం పింగళాక్షాయ నమ:
 • ఓం వార్ధిమైనాకపూజితాయ నమ:
 • ఓం కబళీకృమార్తాండతమండలాయ నమ:
 • ఓం విజితేంద్రియాయ నమ:
 • ఓం రామసుగ్రీవసంధాత్రే నమ:
 • ఓం మహారావణమర్ధనాయ నమ:
 • ఓం స్పటికాభాయ నమ:
 • ఓం వాగధీశాయ నమ:
 • ఓం నవవ్యాకృతిపండితాయ నమ:
 • ఓం చతుర్భాహువే నమ:
 • ఓం దీనబంధువే నమ:
 • ఓం మహాత్మాయ నమ:
 • ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
 • ఓం సంజీవనగాహర్త్రే నమ:
 • ఓం శుచియే నమ:
 • ఓం వాగ్మియే నమ:
 • ఓం దృఢవ్రతయే నమ:
 • ఓం కాలనేమి ప్రమధనాయ నమ:
 • ఓం హరిమర్కటా మర్కటాయ నమ:
 • ఓం దాంతాయ నమ:
 • ఓం శాంతాయ నమ:
 • ఓం ప్రసన్నత్మనే నమ:
 • ఓం శతకంఠమదాపహృతే నమ:
 • ఓం య్జొగినే నమ:
 • ఓం రామకథాలోలనే నమ:
 • ఓం సీతాంవేషణాపండితాయ నమ:
 • ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమ:
 • ఓం వజ్రనఖాయ నమ:
 • ఓం రుద్రవీర్యసముద్భవాయ నమ:
 • ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితా మోఘ బ్రహ్మాస్త్రనివారణాయ నమ:
 • ఓం పార్ధధ్వజాగ్రవాసినే నమ:
 • ఓం శరపంజరవిభేధకాయ నమ:
 • ఓం దశబాహవే నమ:
 • ఓం లోకపూజ్యాయ నమ:
 • ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమ:
 • ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాద సేవా దురంధరాయనమ:
 • ఓం నమ:
 • ఓం నమ:
 • ఓం నమ:
 • ఓం నమ: