శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రచన: ఆది శంకరాచార్య

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం

పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ |

నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 ||


నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం

నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ |

నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 2 ||


నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం

విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ |

విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 3 ||


నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం

జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ |

జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 4 ||


నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం

పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ |

ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 5 ||


నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం

అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యామ్ |

అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 6 ||


నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం

కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ |

కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 7 ||


నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం

అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ |

అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 8 ||


నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం

రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యామ్ |

రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 9 ||


నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం

జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యామ్ |

జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 10 ||


నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం

బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యామ్ |

శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 11 ||


నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాం

జగత్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యామ్ |

సమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం

నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 12 ||


స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం

భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః |

స సర్వసౌభాగ్యఫలాని

భుంక్తే శతాయురాంతే శివలోకమేతి || 13 ||