శ్రీసాయి అష్టోత్తర శతనామావళి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ఓం సమర్థ సద్గురు సాయినాథాయ నమః
 2. ఓం గురుదేవ దత్తాత్రేయాయ నాయినాథాయ నమః
 3. ఓం విశ్వ ప్రాణాయ సాయినాథాయ నమః
 4. ఓం పంచభూతాత్మ స్వరూపాయ నమః
 5. ఓం ప్రాణలింగ స్వరూపాయ నమః
 6. ఓం విశ్వలింగాయ నమః
 7. ఓం బహిరంతర్వ్యాపినే నమః
 8. ఓం దేహస్థ పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశ స్వరూపాయ నమః
 9. ఓం చిద్రూపాయ నమః
 10. ఓం చైతన్య లింగాయ నమః
 11. ఓం సర్వవ్యాపినే నమః
 12. ఓం దిగంబరాయ నమః
 13. ఓం కేవలాయ నమః
 14. ఓం విశ్వసాక్షిణే నమః
 15. ఓం సర్వజీవ స్వరూపాయ నమః
 16. ఓం నామరూప రహితాయ నమః
 17. ఓం సర్వనామరూపిణే నమః
 18. ఓం విశ్వ రూపాయ నమః
 19. ఓం విరూపాయ నమః
 20. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 21. ఓం నిర్గుణాయ నమః
 22. ఓం నిశ్చలాయ నమః
 23. ఓం చంచలాయ నమః
 24. ఓం అరిషడ్వర్గ వినాశకాయ నమః
 25. ఓం దృశ్యాయ నమః
 26. ఓం దృగ్రూపాయ నమః
 27. ఓం హృదయాయ నమః
 28. ఓం సర్వలోకాత్మకాయ నమః
 29. ఓం సర్వలోక సాక్షిణే నమః
 30. ఓం సర్వదేవతా స్వరూపిణే నమః
 31. ఓం ఆకాశ గమనాయ నమః
 32. ఓం గమనాగమన రహితాయ నమః
 33. ఓం సర్వత్రస్థితాయ నమః
 34. ఓం సన్మాత్రాయ నమః
 35. ఓం సర్వాధారాయ నమః
 36. ఓం నాథనాథాయ నమః
 37. ఓం యోగాయ నమః
 38. ఓం యోగీశ్వరాయ నమః
 39. ఓం యోగయోగ్యాయ నమః
 40. ఓం యోగగమ్యాయ నమః
 41. ఓం సర్వయోగి స్వరూపిణే నమః
 42. ఓం సిద్ధిదాయ నమః
 43. ఓం సిద్ధాయ నమః
 44. ఓం సిద్ధయోగినే నమః
 45. ఓం సిద్ధరాజాయ నమః
 46. ఓం సిద్ధసంకల్పాయ నమః
 47. ఓం సర్వసిద్ధి సేవితాయ నమః
 48. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
 49. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః
 50. ఓం విచిత్రవేషాయ నమః
 51. ఓం చిత్తచాంచల్యవినాశకాయ నమః
 52. ఓం చిత్తసాక్షిణే నమః
 53. ఓం భేదవర్జితాయ నమః
 54. ఓం కృపాకటాక్ష స్వరూపాయ నమః
 55. ఓం కృపానిధయే నమః
 56. ఓం కరుణామూర్తయే నమః
 57. ఓం సమదర్శినే నమః
 58. ఓం ఆత్మదర్శినే నమః
 59. ఓం పరమాత్మస్వరూపాయ నమః
 60. ఓం వర్షరూపకయజ్ఞకృతే నమః
 61. ఓం సకాలవర్షదాత్రే నమః
 62. ఓం సద్ధర్మసంరక్షకాయ నమః
 63. ఓం సదాచారవిగ్రహాయ నమః
 64. ఓం ఆచారవర్జితాయ నమః
 65. ఓం రోగనివారిణే నమః
 66. ఓం సర్వశాస్త్ర స్వరూపిణే నమః
 67. ఓం సర్వాచార సంసేవితాయ నమః
 68. ఓం వేదవేద్యాయ నమః
 69. ఓం వేదాత్మనే నమః
 70. ఓం వేదకర్త్రే నమః
 71. ఓం వేదసంరక్షకాయ నమః
 72. ఓం యజ్ఞాయ నమః
 73. ఓం యజ్ఞ పురుషాయ నమః
 74. ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః
 75. ఓం యజమానినే నమః
 76. ఓం జ్ఞానయజ్ఞాయ నమః
 77. ఓం ధ్యానయజ్ఞాయ నమః
 78. ఓం బోధయజ్ఞాయ నమః
 79. ఓం భక్తియజ్ఞాయ నమః
 80. ఓం సృష్టియజ్ఞాయ నమః
 81. ఓం చిదగ్నికుండాయ నమః
 82. ఓం విభూతయే నమః
 83. ఓం లీలా కల్పిత బ్రహ్మాండ మండలాయ నమః
 84. ఓం సంకల్పిత సర్వలోకాయ నమః
 85. ఓం ఆహారాయ నమః
 86. ఓం నిరాహారాయ నమః
 87. ఓం తీర్థపాదాయ నమః
 88. ఓం తీర్థపాలకాయ నమః
 89. ఓం తీర్థకృతే నమః
 90. ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః
 91. ఓం కాలరహితాయ నమః
 92. ఓం దృగ్ దృశ్యభేదవివర్జితాయ నమః
 93. ఓం ప్రణవాయ నమః
 94. ఓం శబ్దరూపిణే పరబ్రహ్మణే నమః
 95. ఓం దేవదేవాయ నమః
 96. ఓం దేవాలయాయ నమః
 97. ఓం సర్వధర్మ సంసేవితాయ నమః
 98. ఓం సర్వధర్మ సంస్థాపకాయ నమః
 99. ఓం ధర్మస్వరూపాయ నమః
 100. ఓం అవధూతాయ నమః
 101. ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః
 102. ఓం లీలా విలాసాయ నమః
 103. ఓం స్మృతిమాత్ర ప్రసన్నాయ నమః
 104. ఓం శిరిడీ నివాసాయ నమః
 105. ఓం ద్వారకామయి నిలయాయ నమః
 106. ఓం భక్తభార భ్రుతాయ నమః