శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓం. దేవ్యువాచ: దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్న మహేశ్వర

కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక

అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యా: శ్రోతుమిచ్చామి తత్త్వతః

ఈశ్వర ఉవాచ :-

సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణావశనం

సర్వదరిద్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదం

రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహాద్గుహ్యంతమం పరం

దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్టష్టి కళాస్పదం

పద్మదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయికం

తవప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు

అస్య శ్రీలక్ష్మీ దేవతా క్లీం బీజం భువనేశ్వరీ శక్తిః

శ్రీ మహాలక్ష్మీస్తు ప్రసాద సిద్ద్యర్ధే జపే వినియోగఃదుర్లభం
ధ్యానం :-

వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యా మభయప్రదాం మణిగణై ర్నావిధై ర్భూషితామ్
భక్తాభీష్ట వర ప్రదాం హరిహర బ్రహ్మా దిభి స్సేవితాం
పార్శ్వే పఙ్క జశఙ్ఖ పద్మనిధి భిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః

సరసిజినిలయే సరోజహస్తే ధవళతరాంశుక గంధమాల్యశోభే
భవతి హరి వల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యం 1

ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హితప్రదాం
శ్రద్ధాం విభూతిం సౌరభిం నమామి పరమాత్మికాం 2

వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వాధాం సుధామ్
ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్షీం నిత్య పుష్టాం విభావరీం 3

అదితించ దితిం దీప్తాం వసూధాం వసూధారీణీమ్
నమామి కమలా కాంతాం క్షామాం క్షీరఓదసంభవాం 4

అనుగ్రహప్రాం బుద్ధి మనఘాం హరివల్లభామ్
అశోకా మామృతాం దీప్తాం లోకశోకవినశినీం 5

నమామి ధర్మ నిలయాం కరుణాం లోకమాతరమ్
పద్మ ప్రియాం పద్మ హస్తాం పద్మాక్షీం పద్మ సుందరీం 6

పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రైయాం రమామ్
పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మిని పద్మ గంధినీం 7

పుణ్యగంధాం సుప్రన్నాం ప్రాసాదాభిముఖీం ప్రభామ్
నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహౌదరీం 8

చతుర్భుజాం చంద్రరూపామిందిరామిందుశీతలామ్
ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీం 9

విమలాం విశ్వజననీం పుష్టీం శివాళ్ సివకరీం సతీమ్
ప్రీతిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియం 10

భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీమ్
వసుంధరా ముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీం 11

ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం స్త్రైణసౌమ్యాం శుభప్రదామ్
నృపవేశ్మగతానందాం వరలక్షీం వసుప్రదాం 12

శుభాం హిరణ్య ప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయామ్
నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణువక్షస్థలస్థితాం 13

విష్ణుపత్నీం ప్రసనాక్షీం నారాయంఅ సమాశ్రితామ్
దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవారిణీం 1

నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్
త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నం నమామి భువనేశ్వరీం 14

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాఙ్కురామ్
శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధవిభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం 15

మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
శ్రివిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః
క్షీరోదజే కమకోమల గర్భగౌరి
లక్ష్మి ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే 16

త్రికాలం యే జపే ద్విదాన్ షణాసం విజితేంద్రియః

దారిధ్యధ్వంసనం కృత్యా సర్వమాప్నోత్యయత్నతః 17

దేవీ నామసహస్రేషు పుణ్య మష్టోత్తరం శతం

యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రతః 18

భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠే ద్వత్సరమాత్రకం

అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే 19

దారిద్యమోచనం నామ స్తోత్రమంబాపరంశతతం

యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః 20

భుక్త్యాతు విపులాన్‍భోగా నస్యా స్సాయుజ్యమాప్నుయాత్

ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వదుఃఖోపశాంతయే 21

పఠంతు స్తు చింతయే ద్దేవీం సర్వాభరణభూషితాం

శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సమాప్తం