శ్రీదక్షిణామూర్తి స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విశ్వం దర్పణద్రుశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం

పశ్శన్నాత్మని మాయయా

1 విశ్వం దర్పణద్రుశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం

పశ్శన్నాత్మని మాయయా బహిరివోధ్బూతం యథా నిద్రయా |

యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం

తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం shrIdak