శ్రీకృష్ణాష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ కృష్ణాష్టకం

 
వసుదేవసుతం దేవం - కంసచాణూరమర్దనం |
దేవకీపరమానందం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 1 ||

అతసీపుష్పసంకాశం - హారనూపురశోభితం |
రత్నకంకణకేయూరం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 2 ||

కుటిలాలకసంయుక్తం - పూర్ణచంద్రనిభాననం |
విలసత్కుండలధరం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 3 ||

మందారగంధసంయుక్తం - చారుహాసం చతుర్భుజం |
బహీర్పింఛావచూడాంగం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 4 ||

ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం - నీలజీమూతసన్నిభం |
యాదవానాం శిరోరత్నం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 5 ||

రుక్మిణీకేళిసంయుక్తం - పీతాంబరసుశోభితం |
అవాస్థతులసీగంధం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 6 ||

గోపికానాం కుచద్వంద్వం - కుంకుమాంకితవక్షసం |
శ్రీనికేతనం మహేష్వాసం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 7 ||

శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం - వనమాలావిరాజితం |
శంఖచక్రధరం దేవం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌ || 8 ||

కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం - ప్రాత రుత్థాయ యః పఠేత్‌ |
కోటిజన్మకృతం పాపం - స్మరణేన వినశ్యతి || 9 ||

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టకం