శివ సహస్రనామ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఇది w:తండిమహర్షి విరచిత శివుని సహస్రనామ స్తోత్రము యొక్క పూర్తి పాఠం.


ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమఃఅ ప్రవరో వరదో వరః


సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాత స్సర్వ స్సర్వకరో భవః

జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగ స్సర్వభవనః 1


హరశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతశ్శాశ్వతో ధ్రువః 2


శ్మశానవాసీ భగవాన్ ఖచరో గోచరోర్దనః

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూతభావనః 3


ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః 4


మహాత్మా సర్వభూతాత్మా విశ్వరూపో మహాహనుః

లోకపాలోంతర్హితాత్మా ప్రసాదో నీలలోహితః 5


పవిత్రంచ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రితః

సర్వకర్మా స్వయంభూత ఆదిరాదికరో నిధిః 6


సహస్రక్షో విశాలాక్ష స్సోమో నక్షత్రసాధకః

చంద్రస్సూర్యశ్శనిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః 7


ఆద్యంతలయకర్తాచ మృగబాణార్పణోనఘః

మహాతపా ఘోరతపా అదీనో దీనసాధకః 8


సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాబలః 9


సువర్ణరేతా సర్వజ్ఞ స్సుబీజో బీజవాహనః

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకంఠ ఉమాపతిః 10


విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరో బలో గణః

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవచ 11


మంత్రవిత్పరమో మంత్రః సర్వభావకరో హరః

కమండలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన్ 12


అశనిః శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టసీ చాయుధీ మహాన్

స్సువహస్త స్సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః 13


ఉష్ణీషీచ సువక్త్రశ్చ ఉదగ్రో వినతస్తథా

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవచ 14


సృగాలరూపస్సిద్ధార్థో మృడస్సర్వశుభంకరః

అజశ్చ బహురూపశ్చ గంగాధారీ కపర్ద్యపి 15


ఊర్ధ్వరేతా ఉర్ధ్వలింగ ఊర్ధ్వశాయీ నభస్థలః

త్రిజటశ్చీరవాసాశ్చ రుద్రస్సేనాపతిర్విభుః 16


నక్తంచరో హశ్చరశ్చ తిగ్మమన్యుస్సువర్చసః

గజహా దైత్యహా కాలో లోకధాతాగుణాకరః 17


సింహశార్ధూలరూపశ్చ వ్యాఘ్రచర్మాంబరావృతః

కాలయోగీ మహానాథ స్సర్వకామశ్చతుష్పథః 18


నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః

బహుభూతో బహుధరః స్వర్భానురమితో గతిః 19


నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తక స్సర్వలాలసః

మహాఘోరతపాశ్శూరో నిత్యో నీహో నిరాలయః 20


సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యతంద్రితః

అమర్షణో మర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశకః 21


దక్షయాగాపహారీచ సుసహో మధ్యమస్తథా

తేజో పహారీ బలహా ముదితో ర్థో జితో వరః 22


గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీరబలవాహనః

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్షకర్ణస్థితి ర్విభుః 23


సుతీక్ష్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః

విశ్వక్సేనో హరిర్యజ్ఞ స్సంయుగాపీడవాహనః 24


తీక్ష్ణతాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత్

విష్ణుప్రసాదితో యజ్ఞ స్సముద్రో బడబాముఖః 25


హుతాశన సహాయశ్చ ప్రశాంతాత్మా హుతాశనః

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జన్యో విజయకాలవిత్ 26


జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సర్వవిగ్రహ ఏవచ

శిఖీ ముండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ 27


వైష్ణవః ప్రజవీ తాళీ ఖేలీకాల త్రికంటకః

నక్షత్రవిగ్రహమతిర్గుణబుద్ధిర్లయోగమః 28


ప్రజాపతిర్విశ్వబాహు ర్విభాగ స్సర్వతోముఖః

విమోచన స్సుసరణో హిరణ్యకవచోర్భవః 29


మేఘజో బలచారీ చ మహీచారీ స్తుతస్తథా

సర్వతూర్యవినోదీచ సర్వవాద్యపరిగ్రహః 30


వ్యాళరూపో గుహావాసీ గ్రహమాలీ తరంగవిత్

త్రిదశః కాలదృక్సర్వకర్మబంధవిమోచనః 31


బంధనస్త్వసురేంద్రాణాం యుధిశత్రువినాశనః

సాంఖ్యప్రసాదో దుర్వాసా స్సర్వసాధునిషేవితః 32


ప్రస్కందనొ విభాగజ్ఞోహ్యతుల్యో యజ్ఞభాగవిత్

సర్వవాస స్సర్వచారీ దుర్వాసావాసవో మరః 33


హైమో హేమకరో యజ్ఞ స్సర్వధారీ ధరోత్తమః

లోహితాక్షో మహాక్షశ్చ విజయాక్షో విశారదః 34


సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్వచీరనివాసనః

ముఖ్యోముఖ్యశ్చ దేహశ్చ కాహళి స్సర్వకామదః 35


సర్వకాలప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపభ్రుత్

సర్వకామప్రదశ్చైవ సర్వద స్సర్వతోముఖః 36


ఆకాశనిర్విరూపశ్చ నిపాతోహ్యవశః ఖగః

రౌద్రరూపోంశురాదిత్యో బహురశ్మిస్సువర్చసీ 37


వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః

సర్వవాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో కరః 38


మునిరాత్మా నిరాలోక స్సంభగ్నశ్చ సహస్రదః

ప్లక్షీచ ప్లక్షరూపశ్చ అతిదీప్తో విశాంపతిః 39


ఉన్మాదో మదనః కామోహ్యశ్వత్థోర్థకరోయశః

వాహదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణ ఉదజ్ఞుఖః 40


సిద్ధయోగీ మహర్షిశ్చ సిద్ధార్ధ స్సిద్ధ సాధకః

భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విపణో మృదురవ్యయః 41


మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవాంపతిః

వజ్రహస్తశ్చ విస్రంభో చమూస్తంభన ఏవచ 42


వృత్తావృత్తకరస్తాలో మధుర్మధుకలోచనః

వాచస్పత్యో వాజసనో నిత్యమాశ్రితపూజితః 43


బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ విచారవిత్

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచరీ పినాకభ్రుత్ 44


నిమిత్తస్థో నిమిత్తంచ నందిర్నాందీకరో హరిః

నందీశ్వరశ్చ నందీచ నందనో నందివర్ధనః 45


భగహారీ నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మా పితామహః

చరుత్ముఖో మహాలింగ శ్చారులింగ స్తథైవ చ 46


లింగాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో యోగాధ్యక్షో యుగావహః

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా అధ్యాత్మానుగతో బలః 47


ఇతిహాస స్సకల్పశ్చ గౌతమో థ నిశాకరః

దంభోహ్యందభో వైదంభో వశ్యో వశకరః కలిః 48


లోకకర్తా పశుపతిర్మహాకర్తా హ్యనౌషధః

అక్షరం పరమం బ్రహ్మబలవాన్ శక్త ఏవచ 49


నీతిర్హ్యనీతి శ్శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో గతాగతః

బహుప్రసాద స్సుస్వప్నో దర్పణో థ త్వమిత్రజిత్ 50


వేదకారో మంత్రకారో విద్వాన్సమరమర్దనః

మహామేఘ నివాసీచ మహాఘోరో వశీకరః 51


అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో హ్యతిధూమ్రో హుతో హవిః

వృషభ శ్శంకరో నిత్యం వర్చస్వీ ధూమకేతనః 52


నీలస్తథాంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః 53


ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భపరాయణః

కృష్ణవర్ణ స్సువర్ణశ్చ ఇంద్రియం సర్వదేహినామ్ 54


మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో నిశాలయః 55


మహాంతకో మహా కర్ణో మహోష్ఠశ్చ మహాహనుః

మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానభాక్ 56


మహావక్షా మహోరస్కో హ్యంతరాత్మా మృగాలయః

లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః 57


మహాదంతో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః 58


ప్రసన్నశ్చ ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరిసాధనః

స్నేహనో స్నేహనశ్చైవ అజిరశ్చ మహామునిః 59


వృక్షాకారో వృక్షకేతు రనలో వాయువాహనః

గండలో మేరుధామాచ దేవాధిపతిరేవచ 60


అధర్వ శీర్ష స్సామాస్య ఋక్సహస్రామితేక్షణః

యజుః పాదభుజో గుహ్యః ప్రకాశోజంగమస్తథా 61


అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చ అభిగమ్య స్సుదర్శనః

ఉపకారప్రియ స్సర్వః కనకః కాంచనచ్ఛవిః 62


నాభిర్నంది కరోభావః పుష్కరః స్థపతిః స్థిరః

ద్వాదశస్త్రాసన శ్చాద్యోయజ్ఞో యజ్ఞసమాహితః 63


నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః

సగణోగణకారశ్చ భూతవాహనసఅరథిః 64


భస్మాశయో భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గుణః

లోకపాలస్తథా లోకోమహాత్మా సర్వపూజితః 65


శుక్ల స్త్రిశుక్లసంపన్న శ్శుచిర్భూత నిషేవితః

ఆశ్రమస్థః క్రియావస్థో విశ్వకర్మమతిర్వరః 66


విశాల శాఖస్తమ్రోష్ఠోహ్యాంబుజాల స్సునిశ్చలః

కపిలః కపిశ శ్శుక్ల ఆయుశ్చైవ పరో పరః 67


గంధర్వో హ్యదితి స్తార్ క్ష్య స్సువిజ్ఞేయ స్సుశారదః

పరశ్వధాయుధో దేవో హ్యనుకారీ సుబాంధవః 68


తుంబవీణోమహాక్రోధ ఊర్ధ్వరేతా జలేశయః

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదోహ్య నిందితః 69


సర్వాంగ రూపో మాయావీ సుహృదోహ్యనిలో నలః

బంధనో బంధ కర్తాచ సుబంధన విమోచనః 70


సయాజ్ఞారిస్స కామారి ర్మహా దంష్ట్రో మహాయుధః

బహుధా నిందితస్సర్వ శంకర శ్చంద్రశేఖరః 71


అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవ స్సురారిహా

అహిర్భుధ్న్యో నిలాభశ్చ చేకితానో హరిస్తథా 72


అజైకపాశ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజిత శ్శివః

ధన్వంతరి ర్ధూమకేతు స్స్కందో వైశ్రవణ స్తథా 73


ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్ర స్త్వష్టా ధ్రువోధరః

ప్రభావస్సర్వగో వాయు రర్యమా సవితా రవిః 74


ఉషంగుశ్చ విధాతాచ మాంధాతా భూతభావనః

విభుర్వర్ణ విభావీచ సర్వకామ గుణావహః 75


పద్మనాభో మహార్భశ్చంద్ర వక్త్రో నిలో నలః

భలవాంశ్చోపశాంతశ్చ పురాణః పుణ్యచంచురీ 76


కురుకర్తా కురువాసీ కురుభూతో గుణౌషధః

సర్వాశయో గర్భాచారీ సర్వేషాం ప్రాణినాం పతిః 77


దేవదేవస్సుఖాసక్త స్సదసత్సర్వ రత్నవిత్

కైలాసగిరి వాసీ చ హిమవద్గిరి సంశ్రయః 78


కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః

వణిజో వర్ధకీ వృక్షో వకుళ శ్శందనచ్ఛదః 79


సారగ్రీవోమహాశత్రు రలోలశ్చ మహౌషధః

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్ఛందోవ్యాకరణోత్తరః 80


సింహనాద స్సింహదంష్ట్ర స్సింహగ స్సింహవాహనః

ప్రభావాత్మా జగత్కాలః కాలో లోకహితస్తరుః 81


సారంగో నవచక్రాంగః కేతుమాలీ సభావనః

భూతాలయో భూతపతి రహోరాత్ర మనిందితః 82


వర్ధిత స్సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభూర్భవః

అమోఘస్సంయతో హ్యశ్వోభోజనః ప్రాణధారణః 83


ధ్రుతిమాన్ మతిమాన్ దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః

గోపాలీ గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనోహరిః 84


హిరణ్య బాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశకః

ప్రకృష్టారిర్మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః 85


గాంధారశ్చ సువాసశ్చ తపస్సక్తో రతిర్నరః

మహాగీతో మహానృత్యో హ్యప్సరోగణ సేవితః 86


మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః

ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగంధ సుఖావహః 87


తోరణ స్తారణో వాతః పరిధీపతి ఖేచరః

సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో హ్యతివృద్ధో గుణాధికః 88


నిత్య ఆత్మా సహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః

యుక్తశ్చ యుక్త బాహుశ్చ దేవోదివి సుపర్వణః 89


ఆషాఢశ్చ సుషాఢశ్చ ధ్రువో థ హరిణోహరః

వపు రావర్త మానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః 90


శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణ లక్షితః

అక్షశ్చ రథయోగీచ సర్వయోగీ మహాబలః 91


సమామ్నాయో సమామ్నాయః సీరదేవో మహారథః

నిర్జీవో జీవనో మంత్రశ్శుభాక్షో బహుకర్కశః 92


రత్నప్రభూతో రక్తాంగో మహార్ణవనిపానవిత్

మూలం విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపోనిధిః 93


ఆరోహణో ధిరోహశ్చ శీలధారీ మహాయశాః

సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యోగకరో హరిః 94


యుగ రూపో మహారూపో మహానాగహనో వథః

న్యాయ నిర్వహణః పాదః పండితోహ్యచలోపమః 95


బహుమాలో మహామాల శ్శశీహరిసులోచనః

విస్తారోలవణః కూపస్త్రియుగ స్సఫలోదయః 96


త్రినేత్రశ్చోవిషణ్ణాంగో మణివిద్ధో జటాధరః

విందుర్విసర్గ స్సుముఖః శరస్సర్వాయుధస్సహః 97


నివేదన స్సుఖాజాతః సుగంధారో మహాధనుః

గంధపాలీ చ భగవానుత్థాన స్సర్వకర్మణామ్ 98


మంథానో బహుళో వాయుః సకలస్సర్వలోచనః

తలస్తాలః కరస్థాలీ ఊర్ధ్వ సంహననో మహాన్ 99


ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతో లోకస్సర్వాశ్రయక్రమః

ముండో విరూపో వికృతో దండీ కుండీ వికుర్వణః 100


హర్యక్షః కకుభోవజ్రీ శతజిహ్వ స్సహస్రపాత్

సహస్రమూర్ధా దేవేంద్ర స్సర్వ దేవమయో గురుః 101


సహస్రబాహు స్సర్వాంగః శరణ్యస్సర్వలోకకృత్

పవిత్రం త్రికకున్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగళః 102


బ్రహ్మదండ వినిర్మాతా శతఘ్నీపాశశక్తిమాన్

పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మ గర్భో జలోద్భవః 103


గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మ బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో గతిః

అనంతరూపశ్చైకాత్మా తిగ్మతేజా స్స్వయంభువః 104


ఊర్ధ్వ గాత్మాపశుపతిర్వాతరంహఅ మనోజవః

చందనీ పద్మనాళాగ్రస్సురభ్యుత్తరణో నరః 105


కర్ణికార మహాస్రగ్వీ నీలమౌళిః పినాకభ్రుత్

ఉమాపతి రుమాకాంతో జాహ్నవీభ్రుదుమాధవః 106


వరో వరాహో వరదో వరేణ్య స్సుమహాస్వనః

మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపింగళః 107


ప్రీతాత్మా పరమాత్మాచ ప్రయతాత్మా ప్రధాన ధృత్

సర్వపార్శ్వముఖస్త్ర్యుక్షో ధర్మసాధారణో వరః 108


చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా అమృతో గోవృషేశ్వరః

సాధ్యర్షిర్వసు రాదిత్యో వివస్వాన్ సవితా మృతః 109


వ్యాస స్సర్గ స్సుసంక్షేపో విస్తరః పర్యయో నరః

ఋతు స్సంవత్సరో మాసః పక్షస్సంఖ్యా సమాపనః 110


కళాకాష్ఠాలవామాత్రా ముహూర్తహః క్షపాక్షణాః

విశ్వక్షేత్రం ప్రజాబీజం లింగమాద్య స్సునిర్గమః 111


సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం పితామాతా పితామహః

స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ 112


నిర్వాణం హ్లాదనం చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః

దేవాసుర వినిర్మాతా దేవాసుర పరాయణః 113


దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసుర నమస్కృతః

దేవాసుర మహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః 114


దేవాసుర గణాధ్యక్షో దేవాసుర గణాగ్రణీః

దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసుర వరప్రదః 115


దేవాసురేశ్వరో విశ్వో దేవాసుర మహేశ్వరః

సర్పదేవమయో చింత్యో దేవతాత్మాత్మ సంభవః 116


ఉత్పత్తి విక్రమో వైద్యో విరజో నీరజో మరః

ఈడ్యో హస్తీశ్వరో వ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః 117


విబుధో గవర స్సూక్ష్మ స్సర్వ దేవస్తపోమయః

సుయుక్త శ్శోభనో వజ్రీ పాపానాం ప్రభవో వ్యయః 118


గుహః కాంతో నిజస్సర్గః పవిత్రం సర్వపావనః

శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః


అభిరామస్సురగణో విరామస్సర్వ సాధనః

లలాటాక్షో విశ్వదేవోహరిణోబ్రహ్మవర్చసః 120


స్థావరాణాం పతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః

సిద్ధార్థ సిద్ధభూతార్థో చింత్య స్సత్యవ్రత శ్శుచిః 121


వ్రతాధిపః పరంబ్రహ్మ భక్తానుగ్రహ కారకః

విముక్తో ముక్త తేజాశ్చ శ్రీమాన్ శ్రీవర్ధనో జగత్ 122

ఫలశ్రుతి[మార్చు]

యథా ప్రధానం భగవాన్ ఇతి భక్త్యాస్తుతో మయా

యం న బ్రహ్మాదయో దే.వా విదుస్తత్త్వేన నర్షయః


స్తోతవ్య మర్చ్యం వంద్యంచ కస్తోష్యతి జగత్పతిమ్

భక్త్యా త్వేవం పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర్విభుః


తతో భ్యనుజ్ఞాం సంప్రాప్య స్తుతో మతిమతాం వరః

శివమేభిః స్తువన్ దేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః


నిత్యయుక్త శ్శుచి ర్భూతః ప్రాప్నోత్యాత్మానమాత్మనా

ఏతద్ధి పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి


ఋషయశ్చైవ దేవాశ్చ స్తువంత్యేతేన తత్పరాః

స్తుయమానో మహాదేవః స్తూయతే నియతాత్మభిః


భక్తానుకంపీ భగవాన్ ఆత్మసంస్థాకతో విభుః

తథైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః ప్రధానతః


ఆస్తికాః శ్రద్దధానాశ్చ బహుభిర్జన్మభిః స్తవైః

భక్త్యాహ్యనన్యమ్ ఈశానం పరం దేవం సనాతనమ్


కర్మణా మనసా వాచా భావేనామితతేజసః

శయనా జాగ్రమాణాశ్చ వ్రజన్నుపవిశంస్తథా


ఉన్మిషన్ నిమిషశ్చైవ చింతయంతః పునః పునః

శృణ్వంతశ్శ్రావయంతశ్చ కథయంతశ్చ తే భవమ్


స్తువంతస్తూయమానాశ్చ తుష్యంతిచ రమింతచ

జన్మకోటిసహస్రేషు నానాసంసారయోనిషు


జంతోర్విగతపాపస్య భవే భక్తిః ప్రజాయతే

ఉత్పన్నచ భవే భక్తిః అనన్యా సర్వభావతః


భావినః కారణాంచాస్య సర్వముక్తస్య సర్వదా

ఏతద్దేవేషు దుష్ప్రాపం మనుష్యేషు న లక్ష్యతే


నిర్విఘ్నా నిర్మలా రుద్రే భక్తి రవ్యభిచారిణీ

తస్యైవచ ప్రసాదేన భక్తి రుత్పద్యతే నృణామ్


యేన యాంతి పరాం సిద్ధిం తద్భావగతచేతసః

యే సర్వభావానుగతాః ప్రపద్యంతే మహేశ్వరమ్


ప్రపన్నవత్సలో దేవః సంసారార్తాన్ సముద్ధరేత్

ఏవమన్యే న కుర్వంతి దేవాః స్సంసార మోచనమ్


మనుష్యాణామ్ ఋతే దేవం నాన్యా శక్తి స్తపోబలమ్

ఇతి దేవేంద్ర కల్పేన భగవాన్ సదసత్పతిః


కృత్తివాసాస్తుతః కృష్ణ తండినా శుభబుద్ధినా

స్తవ మేతం భగవతో బ్రహ్మా స్వయమధారయత్


గీయతే చ న బుధ్యేత బ్రహ్మశంకరసన్నిధౌ

ఇదం పుణ్యం పవిత్రంచ సర్వదా పాపనాశనమ్


యోగదం మోక్షదం చైవ స్వర్గదం తోషదం తథా

ఏవమేతత్పఠంతే య ఏవ భక్త్యాతు శంకరే


యా గతిస్సాంఖ్యయోగానాం వ్రజంతే తాం గతిం తథా

స్తవమేనం ప్రయత్నేన సదా రుద్రస్య సన్నిధౌ


అబ్దమేకం చరేద్భక్తః ప్రాప్నుయాదీప్సితం ఫలమ్

ఏతద్రహస్యం పరమం బ్రహ్మణో హృది సంస్థితమ్


బ్రహ్మా ప్రోవాచ శక్రాయ శక్రః ప్రోవాచ మృత్యవే

మృత్యుః ప్రోవాచ రుద్రేభ్యో రుద్రేభ్య స్తండిమాగమత్


మహతా తపసా ప్రాప్తం తండినా బ్రహ్మసద్మని

తండిః ప్రోవాచ శుక్రాయ గౌతమాయచ భార్గవః


వైవస్వతాయ మనవే గౌతమః ప్రాహ మాధవ

నారాయణాయ సాధ్యాయ మనురిష్టాయ ధీమతే


యమాయ ప్రాహ భగవాన్ సాధ్యో నారాయణో చ్యుతః

నాచికేతాయ భగవానాహ వైవస్తవో యమః


మార్కండేయాయ వార్ ష్ణేయ నాచికేతో భ్యభాషత

మార్కండేయాన్మయా ప్రాప్తో నియమేన జనార్దన


తవాష్యహ మమిత్రఘ్నస్తవం దద్యాం హ్యవిశ్రుతమ్

స్వర్గ్యమరోగ్యమాయుష్యం ధన్యం వేదేన సంమితమ్


నా స్యవిఘ్నం వికుర్వంతి దానవా యక్షరాక్షసాః

పిశాచా యాతుధానా వా గుహ్యకా భుజపా అపి


యః పఠేత శుచిః ప్రాతః బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః

అభగ్నయోగో వర్షంతు సో శ్వమేధఫలం లభేత్