శివ అక్షరమాల స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||

అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర, అగణితగుణగణ అమృతశివ (2) | సాంబ |
ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశశివ (2) | సాంబ |
ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ, సుందరరూప సురేశశివ (2) | సాంబ |
ఈశసురేశమహేశ జనప్రియ, కేశవసేవిత పాదశివ (2) | సాంబ |

ఉరగాదిప్రియ భూషణ శంకర, నరకవినాశ నటేశశివ (2) | సాంబ |
ఊర్జితదానవనాశ పరాత్పర, ఆర్జిత పాపవినాశశివ (2) | సాంబ |
ఋగ్వేదశ్రుతి మౌళి విభూషణ, రవిచంద్రాగ్ని త్రినేత్రశివ (2) | సాంబ |
ౠపమనాది ప్రపంచ విలక్షణ, తాపనివారణ తత్వశివ (2) | సాంబ |

లింగస్వరూప సర్వ బుధప్రియ మంగళ మూర్తి మహేశశివ (2) | సాంబ |
ళూతాధీశ్వర రూపప్రియశివ వేదాంతప్రియ వేద్యశివ (2) | సాంబ |
ఏకానేక స్వరూప విశ్వేశ్వర లోహిహృదిప్రియ వాసశివ (2) | సాంబ |
ఐశ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన అచ్యుతానంత మహేశశివ (2) | సాంబ |

ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ, హ్రీంకారాది మహేశశివ (2) | సాంబ |
ఔరసలాలిత అంతకనాశన, గౌరిసమేత గిరీశశివ (2) | సాంబ |
అంబరవాస చిదంబరనాయక, తుంబురునారద సేవ్యశివ (2) | సాంబ |
ఆహారప్రియ ఆదిగిరీశ్వర, భోగాదిప్రియ పూర్ణశివ (2) | సాంబ |

కమలాక్షార్చిత కైలాసప్రియ, కరుణాసాగర కాంతిశివ (2) | సాంబ |
ఖడ్గశూల మృగ ఢక్కాధ్యాయుత, విక్రమరూప విశ్వేశశివ (2) | సాంబ |
గంగాగిరిసుత వల్లభ గుణహిత, శంకరసర్వ జనేశశివ (2) | సాంబ |
ఘాతకభంజన పాతకనాశన, గౌరీసమేత గిరిశశివ (2) | సాంబ |
జ్ఞజ్ఞాశ్రిత శృతిమౌళి విభూషణ, వేదస్వరూప విశ్వేశశివ (2) | సాంబ |

చండ వినాశన సకల జనప్రియ, మండలాధీశ మహేశశివ (2) | సాంబ |
ఛత్రకిరీట సుకుండలశోభిత, పుత్రప్రియ భువనేశశివ (2) | సాంబ |
జన్మజరామృతి నాశనకల్మష, జరహితతాప వినాశశివ (2) | సాంబ |
ఝంకారాశ్రయ భృంగిరిట ప్రియ, ఒంకారేశ మహేశశివ (2) | సాంబ |
జ్ఞానాజ్ఞాన వినాశక నిర్మల, దీనజనప్రియ దీప్తశివ (2) | సాంబ |

టంకాధ్యాయుత ధారణ సత్వర, హ్రీంకారాది సురేశశివ (2) | సాంబ |
ఠంకస్వరూప సహకారోత్తమ, వాగీశ్వర వరదేశశివ (2) | సాంబ |
డంభ వినాశన డిండిమభూషణ, అంబరవాస చిదీశశివ (2) | సాంబ |
ఢంఢం డమరుక ధరణీనిశ్చల, ఢుంఢి వినాయక సేవ్యశివ (2) | సాంబ |
నళిన విలోచన నటనమనోహర, అళికులభూషణ అమృతశివ (2) | సాంబ |

తత్వమసిత్యాది వాక్య స్వరూపగ, నిత్యానంద మహేశశివ (2) | సాంబ |
స్థావరజంగమ భువనవిలక్షణ, భావుక మునివర సేవ్యశివ (2) | సాంబ |
దుఃఖవినాశన దళితమనోన్మన, చందనలేపిత చరణశివ (2) | సాంబ |
ధరణీధర శుభధవళ విభాస్వర, ధనదాది ప్రియ దానశివ (2) | సాంబ |
నానామణిగణ భూషణ నిర్గుణ, నటన జనప్రియ నాట్యశివ (2) | సాంబ |

పన్నగభూషణ పార్వతినాయక, పరమానంద పరేశశివ (2) | సాంబ |
ఫాలవిలోచన భానుకోటి ప్రభ, హాలాహలధర అమృతశివ (2) | సాంబ |
బంధవినాశన బృహదీసామర, స్కందాదిప్రియ కనకశివ (2) | సాంబ |
భస్మవిలేపన భవభయనాశన, విస్మయరూప విశ్వేశశివ (2) | సాంబ |
మన్మథనాశన మధుపానప్రియ, సుందర పర్వతవాసశివ (2) | సాంబ |

యతిజన హృదయ నివాసిత ఈశ్వర విధి విష్ణ్వాది సురేశశివ (2) | సాంబ |
రామేశ్వర రమణీయ ముఖాంబుజ, సోమేశ్వర సుకృతేశశివ (2) | సాంబ |
లంకాధీశ్వర సురగణసేవిత, లావణ్యామృత లసితశివ (2) | సాంబ |
వరదాభయకర వాసుకిభూషణ, వనమాలాది విభూషశివ (2) | సాంబ |

శాంతిస్వరూప జగత్రయ చిన్మయ కాంతిమతిప్రియ కనకశివ (2) | సాంబ |
షణ్ముఖజనక సురేంద్రమునిప్రియ, షాడ్గుణ్యాది సమేతశివ (2) | సాంబ |
సంసారార్ణవ నాశన శాశ్వత, సాధుహృది ప్రియవాసశివ (2) | సాంబ |
హర పురుషోత్తమ అద్వైతామృత, పూర్ణమురారి సుసేవ్యశివ (2) | సాంబ |
ళాళితభక్త జనేశనిజేశ్వర, కాళినటేశ్వర కామశివ (2) | సాంబ |
క్షరరూపాది ప్రియాన్వితసుందర, సాక్షిజగత్రయ స్వామిశివ (2) | సాంబ |

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||