శివపంచాక్షరనక్షత్రమాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ |
నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ || 1 ||

కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ |
మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే నమః శివాయ || 2 ||

ఇష్టవస్తుముఖ్యదానహేతవే నమః శివాయ దుష్టదైత్యవంశధూమకేతవే నమః శివాయ |
సృష్టిరక్షణాయ ధర్మసేతవే నమః శివాయ అష్టమూర్తయే వృషేంద్రకేతవే నమః శివాయ || 3 ||

ఆపదద్రిభేదటంకహస్త తే నమః శివాయ పాపహారిదివ్యసింధుమస్త తే నమః శివాయ |
పాపదారిణే లసన్నమస్తతే నమః శివాయ శాపదోషఖండనప్రశస్త తే నమః శివాయ || 4 ||

వ్యోమకేశ దివ్యభవ్యరూప తే నమః శివాయ హేమమేదినీధరేంద్రచాప తే నమః శివాయ |
నామమాత్రదగ్ధసర్వపాప తే నమః శివాయ కామనైకతానహృద్దురాప తే నమః శివాయ || 5 ||

బ్రహ్మమస్తకావలీనిబద్ధ తే నమః శివాయ జిహ్మగేంద్రకుండలప్రసిద్ధ తే నమః శివాయ |
బ్రహ్మణే ప్రణీతవేదపద్ధతే నమః శివాయ జిహ్మకాలదేహదత్తపద్ధతే నమః శివాయ || 6 ||

కామనాశనాయ శుద్ధకర్మణే నమః శివాయ సామగానజాయమానశర్మణే నమః శివాయ |
హేమకాంతిచాకచక్యవర్మణే నమః శివాయ సామజాసురాంగలబ్ధచర్మణే నమః శివాయ || 7 ||

జన్మమృత్యుఘోరదుఃఖహారిణే నమః శివాయ చిన్మయైకరూపదేహధారిణే నమః శివాయ |
మన్మనోరథావపూర్తికారిణే నమః శివాయ సన్మనోగతాయ కామవైరిణే నమః శివాయ || 8 ||

యక్షరాజబంధవే దయాళవే నమః శివాయ దక్షపాణిశోభికాంచనాళవే నమః శివాయ |
పక్షిరాజవాహహృచ్ఛయాళవే నమః శివాయ అక్షిఫాల వేదపూతతాళవే నమః శివాయ || 9 ||

దక్షహస్తనిష్ఠజాతవేదసే నమః శివాయ అక్షరాత్మనే నమద్బిడౌజసే నమః శివాయ |
దీక్షితప్రకాశితాత్మతేజసే నమః శివాయ ఉక్షరాజవాహ తే సతాం గతే నమః శివాయ || 10 ||

రాజతాచలేంద్రసానువాసినే నమః శివాయ రాజమాననిత్యమందహాసినే నమః శివాయ |
రాజకోరకావతంసభాసినే నమః శివాయ రాజరాజమిత్రతాప్రకాశినే నమః శివాయ || 11 ||

దీనమానవాళికామధేనవే నమః శివాయ సూనబాణదాహకృత్కృశానవే నమః శివాయ |
స్వానురాగభక్తరత్నసానవే నమః శివాయ దానవాంధకారచండభానవే నమః శివాయ || 12 ||

సర్వమంగళాకుచాగ్రశాయినే నమః శివాయ సర్వదేవతాగణాతిశాయినే నమః శివాయ |
పూర్వదేవనాశసంవిధాయినే నమః శివాయ సర్వమన్మనోజభంగదాయినే నమః శివాయ || 13 ||

స్తోకభక్తితోzపి భక్తపోషిణే నమః శివాయ మాకరందసారవర్షిభాషిణే నమః శివాయ |
ఏకబిల్వదానతోzపి తోషిణే నమః శివాయ నైకజన్మపాపజాలశోషిణే నమః శివాయ || 14 ||

సర్వజీవరక్షణైకశీలినే నమః శివాయ పార్వతీప్రియాయ భక్తపాలినే నమః శివాయ |
దుర్విదగ్ధదైత్యసైన్యదారిణే నమః శివాయ శర్వరీశధారిణే కపాలినే నమః శివాయ || 15 ||

పాహి మాముమామనోజ్ఞ దేహ తే నమః శివాయ దేహి మే వరం సితాద్రిగేహ తే నమః శివాయ |
మోహితర్షికామినీసమూహ తే నమః శివాయ స్వేహితప్రసన్న కామదోహ తే నమః శివాయ || 16 ||

మంగళప్రదాయ గోతురంగ తే నమః శివాయ గంగయా తరంగితోత్తమాంగ తే నమః శివాయ |
సంగరప్రవృత్తవైరిభంగ తే నమః శివాయ అంగజారయే కరేకురంగ తే నమః శివాయ || 17 ||

ఈహితక్షణప్రదానహేతవే నమః శివాయ ఆహితాగ్నిపాలకోక్షకేతవే నమః శివాయ |
దేహకాంతిధూతరౌప్యధాతవే నమః శివాయ గేహదుఃఖపుంజధూమకేతవే నమః శివాయ || 18 ||

త్ర్యక్ష దీనసత్కృపాకటాక్ష తే నమః శివాయ దక్షసప్తతంతునాశదక్ష తే నమః శివాయ |
ఋక్షరాజభానుపావకాక్ష తే నమః శివాయ రక్ష మాం ప్రపన్నమాత్రరక్ష తే నమః శివాయ || 19 ||

న్యంకుపాణయే శివంకరాయ తే నమః శివాయ సంకటాబ్ధితీర్ణకింకరాయ తే నమః శివాయ |
పంకభీషితాభయంకరాయ తే నమః శివాయ పంకజాసనాయ శంకరాయ తే నమః శివాయ || 20 ||

కర్మపాశనాశ నీలకంఠ తే నమః శివాయ శర్మదాయ నర్యభస్మకంఠ తే నమః శివాయ |
నిర్మమర్షిసేవితోపకంఠ తే నమః శివాయ కుర్మహే నతీర్నమద్వికుంఠ తే నమః శివాయ || 21 ||

విష్టపాధిపాయ నమ్రవిష్ణవే నమః శివాయ శిష్టవిప్రహృద్గుహాచరిష్ణవే నమః శివాయ |
ఇష్టవస్తునిత్యతుష్టజిష్ణవే నమః శివాయ కష్టనాశనాయ లోకజిష్ణవే నమః శివాయ || 22 ||

అప్రమేయదివ్యసుప్రభావ తే నమః శివాయ సత్ప్రపన్నరక్షణస్వభావ తే నమః శివాయ |
స్వప్రకాశ నిస్తులానుభావ తే నమః శివాయ విప్రడింభదర్శితార్ద్రభావ తే నమః శివాయ || 23 ||

సేవకాయ మే మృడ ప్రసీద తే నమః శివాయ భావలభ్య తావకప్రసాద తే నమః శివాయ |
పావకాక్ష దేవపూజ్యపాద తే నమః శివాయ తవకాంఘ్రిభక్తదత్తమోద తే నమః శివాయ || 24 ||

భుక్తిముక్తిదివ్యభోగదాయినే నమః శివాయ శక్తికల్పితప్రపంచభాగినే నమః శివాయ |
భక్తసంకటాపహారయోగినే నమః శివాయ యుక్తసన్మనః సరోజయోగినే నమః శివాయ || 25 ||

అంతకాంతకాయ పాపహారిణే నమః శివాయ శాంతమాయదంతిచర్మధారిణే నమః శివాయ |
సంతతాశ్రితవ్యథావిదారిణే నమః శివాయ జంతుజాతనిత్యసౌఖ్యకారిణే నమః శివాయ || 26 ||

శూలినే నమో నమః కపాలినే నమః శివాయ పాలినే విరించి తుండమాలినే నమః శివాయ |
లీలినే విశేషరుండమాలినే నమః శివాయ శీలినే నమః ప్రపుణ్యశాలినే నమః శివాయ || 27 ||

శివపంచాక్షరముద్రాం చతుష్పదోల్లాసపద్యమణి ఘటితామ్ |
నక్షత్రమాలికామిహ దధదుపకంఠం నరో భవేత్సోమః || 28 ||