శివనామావళి అష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే - స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో |
భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 1 ||
హే పార్వతీహృదయవల్లభ చంద్రమౌళే - భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశచాప |
హే వామదేవ భవ రుద్ర పినాకపాణే - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 2 ||
హే నీలకంఠ వృషభధ్వజ పంచవక్త్ర - లోకేశ శేషవలయ ప్రమథేశ శర్వ |
హే ధూర్జటే పశుపతే గిరిజాపతే మాం - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 3 ||
హే విశ్వనాథ శివ శంకర దేవదేవ - గంగాధర ప్రమథనాయక నందికేశ |
బాణేశ్వరాంధకరిపో హర లోకనాథ - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 4 ||
వారాణసీపురపతే మణికర్ణికేశ - వీరేశ దక్షమఖకాల విభో గణేశ |
సర్వజ్ఞ సర్వహృదయైకనివాస నాథ - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 5 ||
శ్రీమన్మహేశ్వర కృపామయ హే దయాళో - హే వ్యోమకేశ శితికంఠ గణాధినాథ |
భస్మాంగరాగ నృకపాలకలాపమాల - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 6 ||
కైలాసశైలవినివాస వృషాకపే హే - మృత్యుంజయ త్రినయన త్రిజగన్నివాస |
నారాయణప్రియ మదాపహ శక్తినాథ - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 7 ||
విశ్వేశ విశ్వభవనాశక విశ్వరూప - విశ్వాత్మక త్రిభువనైకగుణాధికేశ |
హే విశ్వనాథ కరుణామయ దీనబంధో - సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || 8 ||
గౌరీవిలాసభవనాయ మహేశ్వరాయ - పంచాననాయ శరణాగతకల్పకాయ |
శర్వాయ సర్వజగతామధిపాయ తస్మై - దారిద్ర్యదుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || 9 ||