శివతత్త్వసారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓం

శివతత్త్వసారము

మల్లికార్జున పండిత

ప్రణీతము

విద్యారత్న నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు, యం.ఏ.

రచించిన విపులపీఠికాసహితము

1968

కృష్ణాపత్రికా కార్యాలయము

పోస్టుబాక్సు నెం. 258, హైదరాబాదు-1

కాపీరైటు][వెల : 5/-

©కృష్ణాపత్రిక
హైదరాబాదు
ప్రథమ ముద్రణ:


కృష్ణాపత్రిక ప్రెస్,
హైదరాబాదు - 1.


2000 ప్రతులు
వెల: ప్రతి రు 5/-

ప్రకాశనము
కృష్ణాపత్రికా కార్యాలయము
పో. బా. 259,
హైదరాబాదు-1.