శాలిగ్రామస్తొత్రమ్‌

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అస్య్ శ్రీశాలిగ్రామస్తొత్రమన్త్రస్య్ శ్రీభగవాన్‌ ఋషిః,నారాయణొ దెవతా, అనుష్టుప్‌ ఛన్దః,శ్రీశాలిగ్రామస్తొత్రమన్త్రజపె వినియొగః ॥

యుధిష్ఠిర్ ఉవాచ్

శ్రీదెవదెవ్ దెవెశ్ దెవతార్చనముత్తమమ్‌ ।

తత్సర్వం శ్రొతుమిచ్ఛామి బ్రూహి మె పురుషొత్తమః ॥౧॥

శ్రీభగవాన్ ఉవాచ్

గణ్డక్యాం చొత్తరె తీరె గిరిరాజస్య్ దక్షిణె ।

దశయొజనవిస్తీర్ణా మహాక్షెత్రవసున్ధరా ॥౨॥

శాలిగ్రామొ భవెద్దెవొ దెవీ ద్వారావతీ భవెత్‌ ।

ఉభయొః సఙ్గమొ యత్ర్ ముక్తిస్తత్ర్ న్ సంశయః ॥౩॥

శాలిగ్రామశిలా యత్ర్-యత్ర్ ద్వారావతీ శిలా ।

ఉభయొః సఙ్గమొ యత్ర్ ముక్తిస్తత్ర్ న్ సంశయః ॥౪॥

ఆజన్మకృతపాపానాం ప్రాయశ్చిత్తం య్ ఇచ్ఛతి ।

శాలిగ్రామశిలావారి పాపహారి నమొఽస్తు తె ॥౫॥

అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధివినాశనమ్‌ ।

విష్ణొః పాదొదకం పీత్వా శిరసా ధారయామ్యహమ్‌ ॥౬॥

శఙ్ఖమధ్యె స్థితం తొయం భ్రామితం కెశవొపరి ।

అఙ్గలగ్నం మనుష్యాణాం బ్రహ్మహత్యాదికం దహెత్‌ ॥౭॥

స్నానొదకం పివెన్నిత్యం చక్రాఙ్కితశిలొద్భవమ్‌ ।

ప్రక్షాల్య్ శుద్ధం తత్తొయం బ్రహ్మహత్యాం వ్యపొహతి ॥౮॥

అగ్నిష్టొమసహస్రాణి వాజపెయశతాని చ్ ।

సమ్యక్‌ ఫలమవాప్నొతి విష్ణొర్నైవెద్యభక్షణాత్‌ ॥౯॥

నైవెద్యయుక్తాం తులసీం చ్ మిశ్రితాం విశెషతః పాదజలెన్ విష్ణొః ।

యొఽశ్నాతి నిత్యం పురతొ మురారెః ప్రాప్నొతి యజ్ఞాయుతకొటిపుణ్యమ్‌ ॥౧౦॥

ఖణ్డితాః స్ఫుటితా భిన్నా వన్హిదగ్ధాస్తథైవ్ చ్ ।

శాలిగ్రామశిలా యత్ర్ తత్ర్ దొషొ న్ విద్యతె ॥౧౧॥

న్ మన్త్రః పూజనం నైవ్ న్ తీర్థం న్ చ్ భావనా ।

న్ స్తుతిర్నొపచారశ్చ్ శాలిగ్రామశిలార్చనె ॥౧౨॥

బ్రహ్మహత్యాదికం పాపం మనొవాక్కాయసమ్భవమ్‌ ।

శీఘ్రం నశ్యతి తత్సర్వం శాలిగ్రామశిలార్చనాత్‌ ॥౧౩॥

నానావర్ణమయం చైవ్ నానాభొగెన్ వెష్టితమ్‌ ।

తథా వరప్రసాదెన్ లక్ష్మీకాన్తం వదామ్యహమ్‌ ॥౧౪॥

నారాయణొద్భవొ దెవశ్చక్రమధ్యె చ్ కర్మణా ।

తథా వరప్రసాదెన్ లక్ష్మీకాన్తం వదామ్యహమ్‌ ॥౧౫॥

కృష్ణె శిలాతలె యత్ర్ సూక్ష్మం చక్రం చ్ దృశ్యతె ।

సౌభాగ్యం సన్తతిం ధత్తె సర్వ్ సౌఖ్యం దదాతి చ్ ॥౧౬॥

వాసుదెవస్య్ చిహ్నాని దృష్ట్వా పాపైః ప్రముచ్యతె ।

శ్రీధరః సుకరె వామె హరిద్వర్ణస్తు దృశ్యతె ॥౧౭॥

వరాహరూపిణం దెవం కూర్మాఙ్గైరపి చిహ్నితమ్‌ ।

గొపదం తత్ర్ దృశ్యెత్ వారాహం వామనం తథా ॥౧౮॥

పీతవర్ణం తు దెవానాం రక్తవర్ణం భయావహమ్‌ ।

నారసింహొ భవెద్దెవొ మొక్షదం చ్ ప్రకీర్తితమ్‌ ॥౧౯॥

శఙ్ఖచక్రగదాకూర్మాః శఙ్ఖొ యత్ర్ ప్రదృశ్యతె ।

శఙ్ఖవర్ణస్య్ దెవానాం వామె దెవస్య్ లక్షణమ్‌ ॥౨౦॥

దామొదరం తథా స్థూలం మధ్యె చక్రం ప్రతిష్ఠితమ్‌ ।

పూర్ణద్వారెణ్ సఙ్కీర్ణా పీతరెఖా చ్ దృశ్యతె ॥౨౧॥

ఛత్రాకారె భవెద్రాజ్యం వర్తులె చ్ మహాశ్రియః ।

చిపిటె చ్ మహాదుఃఖం శూలాగ్రె తు రణం ధ్రువమ్‌ ॥౨౨॥

లలాటె శెషభొగస్తు శిరొపరి సుకాఞ్చనమ్‌ ।

చక్రకాఞ్చనవర్ణానాం వామదెవస్య్ లక్షణమ్‌ ॥౨౩॥

వామపార్శ్వె చ్ వై చక్రె కృష్ణవర్ణస్తు పిఙ్గలమ్‌ ।

లక్ష్మీనృసింహదెవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతె ॥౨౪॥

లమ్బొష్ఠె చ్ దరిద్రం స్యాత్పిణ్గలె హానిరెవ్ చ్ ।

లగ్నచక్రె భవెద్యాధిర్విదారె మరణం ధ్రువమ్‌ ॥౨౫॥

పాదొదకం చ్ నిర్మాల్యం మస్తకె ధారయెత్సదా ।

విష్ణొర్ద్దష్టం భక్షితవ్యం తులసీదలమిశ్రితమ్‌ ॥౨౬॥

కల్పకొటిసహస్రాణి వైకుణ్ఠె వసతె సదా ।

శాలిగ్రామశిలాబిన్దుర్హత్యాకొటివినాశనః ॥౨౭॥

తస్మాత్సమ్పూజయెద్ధ్యాత్వా పూజితం చాపి సర్వదా ।

శాలిగ్రామశిలాస్తొత్రం యః పఠెచ్చ్ ద్విజొత్తమః ॥౨౮॥

స్ గచ్ఛెత్పరమం స్థానం యత్ర్ లొకెశ్వరొ హరిః ।

సర్వపాపవినిర్ముక్తొ విష్ణులొకం స్ గచ్ఛతి ॥౨౯॥

దశావతారొ దెవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతె ।

ఈప్సితం లభతె రాజ్యం విష్ణుపూజామనుక్రమాత్‌ ॥౩౦॥

కొట్యొ హి బ్రహ్మహత్యానామగమ్యాగమ్యకొటయః ।

తాః సర్వా నాశమాయాన్తి విష్ణునైవెద్యభక్షణాత్‌ ॥౩౧॥

విష్ణొః పాదొదకం పీత్వా కొటిజన్మాఘనాశనమ్‌ ।

తస్మాదష్టగుణం పాపం భూమౌ బిన్దునిపాతనాత్‌ ॥౩౨॥

॥ఇతి శ్రీభవిష్యొత్తరపురాణె శ్రీకృష్ణయుధిష్ఠిరసంవాదె శాలిగ్రామస్తొత్రం సమ్పూర్ణమ్‌ ॥