శారద స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీర పురవాసినీ |

త్వామహం ప్రార్ధయే నిత్యం విద్యాదానంచ దేహి మే || 1


యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేదేవీ విధి వల్లభా |

భాక్తజిహ్వాగ్రసదనా సమాధిగుణదాయినీ || 2


నమామి యమినీం నాదలోకాలంకృత కుంతలం |

భవానీం భవసంతాపణ సుదానదీం || 3


భద్రకాల్యై నమో నిత్యం సరస్వతయే నమో నమ |

వేదవేదాంగ వేదాంత విద్యాస్థానేచ ఏవచ || 4


పరబ్రహ్మ స్వరూపా పరమా జ్యోతి రూపా సనాతనీ |

సర్వవిద్యాధిదేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమ: || 5


యయా వినా జగత్సర్వం మూకమున్మత్త వత్సతా |

యాదేవీ వాగదిస్యాద్రి తస్య వాణ్యై నమో నమ: || 6 '