శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 85)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
బృహస్పతేశ చ సంవాథం శక్రస్య చ యుధిష్ఠిర
2 కిం సవిథ ఏకపథం బరహ్మన పురుషః సమ్యగ ఆచరన
పరమాణం సర్వభూతానాం యశశ చైవాప్నుయాన మహత
3 సాన్త్వమ ఏకపథం శక్ర పురుషః సమ్యగ ఆచరన
పరమాణం సర్వభూతానాం యశశ చైవాప్నుయాన మహత
4 ఏతథ ఏకపథం శక్ర సర్వలొకసుఖావహమ
ఆచరన సర్వభూతేషు పరియొ భవతి సర్వథా
5 యొ హి నాభాషతే కిం చిత సతతం భరుకుటీ ముఖః
థవేష్యొ భవతి భూతానాం స సాన్త్వమ ఇహ నాచరన
6 యస తు పూర్వమ అభిప్రేక్ష్య పూర్వమ ఏవాభిభాషతే
సమితపూర్వాభిభాషీ చ తస్య లొకః పరసీథతి
7 థానమ ఏవ హి సర్వత్ర సాన్త్వేనానభిజల్పితమ
న పరీణయతి భూతాని నిర్వ్యఞ్జమమ ఇవాశనమ
8 అథాతా హయ అపి భూతానాం మధురామ ఈరయన గిరమ
సర్వలొకమ ఇమం శక్ర సాన్త్వేన కురుతే వశే
9 తస్మాత సాన్త్వం పరకర్తవ్యం థణ్డమ ఆధిత్సతామ ఇహ
ఫలం చ జనయత్య ఏవం న చాస్యొథ్విజతే జనః
10 సుకృతస్య హి సాన్త్వస్య శలక్ష్ణస్య మధురస్య చ
సమ్యగ ఆసేవ్యమానస్య తుల్యం జాతు న విథ్యతే
11 ఇత్య ఉక్తః కృతవాన సర్వం తదా శక్రః పురొధసా
తదా తవమ అపి కౌన్తేయ సమ్యగ ఏతత సమాచర