శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 ఏవమ అగ్రాహ్యకే తస్మిఞ జఞాతిసంబన్ధిమణ్డలే
మిత్రేష్వ అమిత్రేష్వ అపి చ కదం భావొ విభావ్యతే
2 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
వాసుథేవస్య సంవాథం సురర్షేర నారథస్య చ
3 నాసుహృత పరమం మన్త్రం నారథార్హతి వేథితుమ
అపణ్డితొ వాపి సుహృత పణ్డితొ వాపి నాత్మవాన
4 స తే సౌహృథమ ఆస్దాయ కిం చిథ వక్ష్యామి నారథ
కృత్స్నాం చ బుథ్ధిం సంప్రేక్ష్య సంపృచ్ఛే తరిథివం గమ
5 థాస్యమ ఐశ్వర్యవాథేన జఞాతీనాం వై కరొమ్య అహమ
అర్ధభొక్తాస్మి భొగానాం వాగ థుర ఉక్తాని చ కషమే
6 అరణీమ అగ్నికామొ వా మద్నాతి హృథయం మమ
వాచా థుర ఉక్తం థేవర్షే తన మే థహతి నిత్యథా
7 బలం సంకర్షణే నిత్యం సౌకుమార్యం పునర గథే
రూపేణ మత్తః పరథ్యుమ్నః సొ ఽసహాయొ ఽసమి నారవ
8 అన్యే హి సుమహాభాగా బలవన్తొ థుర ఆసథాః
నిత్యొత్దానేన సంపన్నా నారథాన్ధకవృష్ణయః
9 యస్య న సయుర న వై స సయాథ యస్య సయుః కృచ్ఛ్రమ ఏవ తత
థవాభ్యాం నివారితొ నిత్యం వృణొమ్య ఏకతరం న చ
10 సయాతాం యస్యాహుకాక్రూరౌ కిం ను థుఃఖతరం తతః
యస్య వాపి న తౌ సయాతాం కిం ను థుఃఖతరం తతః
11 సొ ఽహం కితవ మాతేవ థవయొర అపి మహామునే
ఏకస్య జయమ ఆశంసే థవితీయస్యాపరాజయమ
12 మమైవం కలిశ్యమానస్య నారథొభయతః సథా
వక్తుమ అర్హసి యచ ఛరేయొ జఞాతీనామ ఆత్మనస తదా
13 ఆపథొ థవివిధాః కృష్ణ బాహ్యాశ చాభ్యన్తరాశ చ హ
పరాథుర్భవన్తి వార్ష్ణేయ సవకృతా యథి వాన్యతః
14 సేయమ ఆభ్యన్తరా తుభ్యమ ఆపత కృచ్ఛ్రా సవకర్మ జా
అక్రూర భొజప్రభవాః సర్వే హయ ఏతే తథ అన్వయాః
15 అర్దహేతొర హి కామాథ వాథ్వారా బీభత్సయాపి వా
ఆత్మనా పరాప్తమ ఐశ్వర్యమ అన్యత్ర పరతిపాథితమ
16 కృతమూలమ ఇథానీం తజ జాతశబ్థం సహాయవత
న శక్యం పునర ఆథాతుం వాన్తమ అన్నమ ఇవ తవయా
17 బభ్రూగ్రసేనయొ రాజ్యం నాప్తుం శక్యం కదం చన
జఞాతిభేథ భయాత కృష్ణ తవయా చాపి విశేషతః
18 తచ చేత సిధ్యేత పరయత్నేన కృత్వా కర్మ సుథుష కరమ
మహాక్షయవ్యయం వా సయాథ వినాశొ వా పునర భవేత
19 అనాయసేన శస్త్రేణ మృథునా హృథయఛిథా
జిహ్వామ ఉథ్ధర సర్వేషాం పరిమృజ్యానుమృజ్య చ
20 అనాయసం మునే శస్త్రం మృథు విథ్యామ అహం కదమ
యేనైషామ ఉథ్ధరే జిహ్వాం పరిమృజ్యానుమృజ్య చ
21 శక్త్యాన్న థానం సతతం తితిక్షా థమ ఆర్జవమ
యదార్హ పరతిపూజా చ శస్త్రమ ఏతథ అనాయసమ
22 జఞాతీనాం వక్తుకామానాం కటూని చ లఘూని చ
గిరా తవం హృథయం వాచం శమయస్వ మనాంసి చ
23 నామహా పురుషః కశ చిన నానాత్మా నాసహాయ వాన
మహతీం ధురమ ఆథత్తే తామ ఉథ్యమ్యొరసా వహ
24 సర్వ ఏవ గురుం భారమ అనడ్వాన వహతే సమే
థుర్గే పరతీకః సుగవొ భారం వహతి థుర వహమ
25 భేథాథ వినాశః సంఘానాం సంఘముఖ్యొ ఽసి కేశవ
యదా తవాం పరాప్య నొత్సీథేథ అయం సంఘస తదా కురు
26 నాన్యత్ర బుథ్ధిక్షాన్తిభ్యాం నాన్యత్రేన్థ్రియ నిగ్రహాత
నాన్యత్ర ధనసంత్యాగాథ గణః పరాజ్ఞే ఽవతిష్ఠతే
27 ధన్యం యశస్యమ ఆయుష్యం సవపక్షొథ్భావనం శుభమ
జఞాతీనామ అవినాశః సయాథ యదా కృష్ణ తదా కురు
28 ఆయత్యాం చ తథాత్వే చ న తే ఽసత్య అవిథితం పరభొ
షాడ్గుణ్యస్య విధానేన యాత్రా యానవిధౌ తదా
29 మాధవాః కుకురా భొజాః సర్వే చాన్ధకవృష్ణయః
తవయ్య ఆసక్తా మహాబాహొ లొకా లొకేశ్వరాశ చ యే
30 ఉపాసతే హి తవథ బుథ్ధిమ ఋషయశ చాపి మాధవ
తవం గురుః సర్వభూతానాం జానీషే తవం గతాగతమ
తవామ ఆసాథ్య యథుశ్రేష్ఠమ ఏధన్తే జఞాతినః సుఖమ