శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 307

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 307)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఐశ్వర్యం వా మహత పరాప్య ధనం వా భరతర్షభ
థీర్ఘమ ఆయుర అవాప్యాద కదం మృత్యుమ అతిక్రమేత
2 తపసా వా సుమహతా కర్మణా వా శరుతేన వా
రసాయన పరయొగైర వా కైర నొపైతి జరాన్తకౌ
3 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
భిక్షొః పఞ్చశిఖస్యేహ సంవాథం జనకస్య చ
4 వైథేహొ జనకొ రాజా మహర్షిం వేథ విత్తమమ
పర్యపృచ్ఛత పఞ్చశిఖం ఛిన్నధర్మార్దసంశయమ
5 కేన వృత్తేన భగవన్న అతిక్రామేజ జరాన్తకౌ
తపసా వాద బుథ్ధ్యా వా కర్మణా వా శరుతేన వా
6 ఏవమ ఉక్తః స వైథేహం పరత్యువాచ పరొక్షవిత
నివృత్తిర నైతయొర అస్తి నానివృత్తిః కదం చన
7 న హయ అహాని నివర్తన్తే న మాసా న పునః కషపాః
సొ ఽయం పరపథ్యతే ఽధవానం చిరాయ ధరువమ అధ్రువః
8 సర్వభూతసముచ్ఛేథః సరొతసేవొహ్యతే సథా
ఉహ్యమానం నిమజ్జన్తమ అప్లవే కాలసాగరే
జరామృత్యుమహాగ్రాహే న కశ చిథ అభిపథ్యతే
9 నైవాస్య భవితా కశ చిన నాసౌ భవతి కస్య చిత
పది సంగతమ ఏవేథం థారైర అన్యైశ చ బన్ధుభిః
నాయమ అత్యన్తసంవాసొ లబ్ధపూర్వొ హి కేన చిత
10 కషిప్యన్తే తేన తేనైవ నిష్టనన్తః పునః పునః
కాలేన జాతా జాతా హి వాయునేవాభ్ర సంచయాః
11 జరా మృయూ హి భూతానాం ఖాథితారౌ వృకావ ఇవ
బలినాం థుర్బలానాం చ హరస్వానాం మహతామ అపి
12 ఏవం భూతేషు భూతేషు నిత్యభూతాధ్రువేషు చ
కదం హృష్యేత జాతేషు మృతేషు చ కదం జవరేత
13 కుతొ ఽహమ ఆగతః కొ ఽసమి కవ గమిష్యామి కస్య వా
కస్మిన సదితః కవ భవితా కస్మాత కిమ అనుశొచసి
14 థరష్టా సవర్గస్య న హయ అస్తి తదైవ నరకస్య చ
ఆగమాంస తవ అనతిక్రమ్య థథ్యాచ చైవ యజేత చ