శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 281)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [పరాషర]
కః కస్య చొపకురుతే కశ చ కస్మై పరయచ్ఛతి
పరానీ కరొత్య అయం కర్మ సర్వమ ఆత్మార్దమ ఆత్మనా
2 గౌరవేణ పరిత్యక్తం నిఃస్నేహం పరివర్జయేత
సొథర్యం భరాతరమ అపి కిమ ఉతాన్యం పృదగ్జనమ
3 విశిష్టస్య విశిష్టాచ చ తుల్యౌ థానప్రతిగ్రహౌ
తయొః పుణ్యతరం థానం తథ థవిజస్య పరయచ్ఛతః
4 నయాయాగతం ధనం వర్ణైర నయాయేనైవ వివర్ధితమ
సంరక్ష్యం యత్నమ ఆస్దాయ ధర్మార్దమ ఇతి నిశ్చయః
5 న ధర్మార్దీ నృశంసేన కర్మణా ధనమ అర్జయేత
శక్తితః సర్వకార్యాణి కుర్యాన నర్థ్ధిమ అనుస్మరేత
6 అపొ హి పరయతః శీతాస తాపితా జవలనేన వా
శక్తితొ ఽతిదయే థత్త్వా కషుధార్తాయాశ్నుతే ఫలమ
7 రన్తిథేవేన లొకేష్టా సిథ్ధిః పరాప్తా మహాత్మనా
ఫలపత్రైర అదొ మూలైర మునీన అర్చితవాన అసౌ
8 తైర ఏవ ఫలపత్రైశ చ స మాదరమ అతొషయత
తస్మాల లేభే పరం సదానం శైబ్యొ ఽపి పృదివీపతిః
9 థేవతాతిదిభృత్యేభ్యః పితృభ్యొ ఽదాత్మనస తదా
ఋణవాఞ జాయతే మర్త్యస తస్మాథ అనృణతాం వరజేత
10 సవాధ్యాయేన మహర్షిభ్యొ థేవేభ్యొ యజ్ఞకర్మణా
పితృభ్యః శరాథ్ధథానేన నృణామ అభ్యర్చనేన చ
11 వాచః శేషావహార్యేణ పాలనేనాత్మనొ ఽపి చ
యదావథ ధృత్య వర్గస్య చికీర్షేథ ధర్మమ ఆథితః
12 పరయత్నేన చ సంసిథ్ధా ధనైర అపి వివర్జితాః
సమ్యగ ఘుత్వా హుతవహం మునయః సిథ్ధిమ ఆగతాః
13 విశ్వామిత్రస్య పుత్రత్వమ ఋచీక తనయొ ఽగమత
ఋగ్భిః సతుత్వా మహాభాగొ థేవాన వై యజ్ఞభాగినః
14 గతః శుక్రత్వమ ఉశనా థేవథేవ పరసాథనాత
థేవీం సతుత్వా తు గగనే మొథతే తేజసా వృతః
15 అసితొ థేవలశ చైవ తదా నారథ పర్తవౌ
కక్షీవాఞ జామథగ్న్యశ చ రామస తాన్థ్యస తదాంశుమాన
16 వసిష్ఠొ జమథగ్నిశ చ విశ్వామిత్రొ ఽతరిర ఏవ చ
భరథ్వాజొ హరిశ్మశ్రుః కున్థధారః శరుతశ్రవాః
17 ఏతే మహర్షయః సతుత్వా విష్ణుమ ఋగ్భిః సమాహితాః
లేభిరే తపసా సిథ్ధిం పరసాథాత తస్య ధీమతః
18 అనర్హాశ చార్హతాం పరాప్తాః సన్తః సతుత్వా తమ ఏవ హ
న తు వృథ్ధిమ ఇహాన్విచ్ఛేత కర్మకృత్వా జుగుప్సితమ
19 యే ఽరదా ధర్మేణ తే సత్యా యే ఽధర్మేణ ధిగ అస్తు తాన
ధర్మం వై శాశ్వతం లొకే న జహ్యాథ ధనకాఙ్క్షయా
20 ఆహితాగ్నిర హి ధర్మాత్మా యః స పుణ్యకృథ ఉత్తమః
వేథా హి సర్వే రాజేన్థ్ర సదితాస తరిష్వ అగ్నిషు పరభొ
21 స చాప్య అగ్న్యాహితొ విప్రః కరియా యస్య న హీయతే
శరేయొ హయ అనాహితాగ్నిత్వమ అగ్నిహొత్రం న నిష్క్రియమ
22 అగ్నిర ఆత్మా చ మాతా చ పితా జనయితా తదా
గురుశ చ నరశార్థూల పరిచర్యా యదాతదమ
23 మానం తయక్త్వా యొ నరొ వృథ్ధసేవీ; విథ్వాన కలీబః పశ్యతి పరీతియొగాత
థాక్ష్యేణాహీనొ ధర్మయుక్తొ నథాన్తొ; లొకే ఽసమిన వై పూజ్యతే సథ్భిర ఆర్యః