శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 278)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
తిష్ఠతే మే సథా తాత కౌతూహలమ ఇథం హృథి
తథ అహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తవత్తః కురుపితామహ
2 కదం థేవర్షిర ఉశనా సథా కావ్యొ మహామతిః
అసురాణాం పరియకరః సురాణామ అప్రియే రతః
3 వర్ధయామ ఆస తేజశ చ కిమర్దమ అమితౌజసామ
నిత్యం వైరనిబథ్ధాశ చ థానవాః సురసత్తమైః
4 కదం చాప్య ఉశనా పరాప శుక్రత్వమ అమర థయుతిః
ఋథ్ధిం చ స కదం పరాప్తః సర్వమ ఏతథ బరవీహి మే
5 న యాని చ స తేజస్వీ మధ్యేన నభసః కదమ
ఏతథ ఇచ్ఛామి విజ్ఞాతుం నిఖిలేన పితామహ
6 [భీ]
శృణు రాజన్న అవహితః సర్వమ ఏతథ యదాతదమ
యదామతియదా చైతచ ఛరుత పూర్వం మయానఘ
7 ఏష భార్గవ థాయాథొ మునిః సత్యొ థృధ వరతః
అసురాణాం పరియకరొ నిమిత్తే కరుణాత్మకే
8 ఇన్థ్రొ ఽద ధనథొ రాజా యక్షరక్షొఽధిపః స చ
పరభవిష్ణుశ చ కొశస్య జగతశ చ తదా పరభుః
9 తస్యాత్మానమ అదావిశ్య యొగసిథ్ధొ మహామునిః
రుథ్ధ్వా ధనపతిం థేవం యొగేన హృతవాన వసు
10 హృతే ధనే తతః శర్మ న లేభే ధనథస తదా
ఆపన్న మన్యుః సంవిగ్నః సొ ఽభయగాత సురసత్తమమ
11 నివేథయామ ఆస తథా శివాయామిత తేజసే
థేవ శరేష్ఠాయ రుథ్రాయ సౌమ్యాయ బహురూపిణే
12 [కుబేర]
యొగాత్మకేనొశనసా రుథ్ధ్వా మమ హృతం వసు
యొగేనాత్మ గతిం కృత్వా నిఃసృతశ చ మహాతపః
13 [భీ]
ఏతచ ఛరుత్వా తతః కరుథ్ధొ మహాయొగీ మహేశ్వరః
సంరక్తనయనొ రాజఞ శూలమ ఆథాయ తస్దివాన
14 కవాస్వౌ కవాసావ ఇతి పరాహ గృహీత్వా పరమాయుధమ
ఉశనా థూరతస తస్య బభౌ జఞాత్వా చికీర్షితమ
15 స మహాయొగినొ బుథ్ధ్వా తం రొషం వై మహాత్మనః
గతిమ ఆగమనం వేత్తి సదానం వేత్తి తతః పరభుః
16 సంచిన్త్యొగ్రేణ తపసా మహాత్మానం మహేశ్వరమ
ఉశనా యొగసిథ్ధాత్మా శూలాగ్రే పరత్యథృశ్యత
17 విజ్ఞాత రూపః స తథా తపఃసిథ్ధేన ధన్వినా
జఞాత్వా శూలం చ థేవేశః పానినా సమనామయత
18 ఆనతేనాద శూలేన పానినామిత తేజసా
పినాకమ ఇతి చొవాచ శూలమ ఉగ్రాయుధః పరభుః
19 పానిమధ్యగతం థృష్ట్వా భార్గవం తమ ఉమాపతిః
ఆస్యం వివృత్య కకుథీ పానిం సంప్రాక్షిపచ ఛనైః
20 స తు పరవిష్ట ఉశనా కొష్ఠం మాహేశ్వరం పరభుః
వయచరచ చాపి తత్రాసౌ మహాత్మా భృగునన్థనః
21 [య]
కిమర్దం వయచరథ రాజన్న ఉశనా తస్య ధీమతః
జదరే థేవథేవస్య కిం చాకార్షీన మహాథ్యుతిః
22 [భీ]
పురా సొ ఽనతర్జలగతః సదాను భూతొ మహావ్రతః
వర్షాణామ అభవథ రాజన పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
23 ఉథతిష్ఠత తపస తప్త్వా థుశ్చరం స మహాహ్రథాత
తతొ థేవాతిథేవస తం బరహ్మా సముపసర్పత
24 తపొవృథ్ధిమ అపృచ్ఛచ చ కుశలం చైనమ అవ్యయమ
తపః సుచీర్ణమ ఇతి చ పరొవాచ వృషభధ్వజః
25 తత సంయొగేన వృథ్ధిం చాప్య అపశ్యత స తు శంకరః
మహామతిర అచిన్త్యాత్మా సత్యధర్మరతః సథా
26 స తేనాధ్యొ మహాయొగీ తపసా చ ధనేన చ
వయరాజత మహారాజ తరిషు లొకేషు వీర్యవాన
27 తతః పినాకీ యొగాత్మా ధయానయొగం సమావిశత
ఉశనా తు సముథ్విగ్నొ నిలిల్యే జదరే తతః
28 తుష్టావ చ మహాయొగీ థేవం తత్రస్ద ఏవ చ
నిఃసారం కాఙ్క్షమాణస తు తేజసా పరత్యహన్యత
29 ఉశనా తు తథొవాచ జదరస్దొ మహామునిః
పరసాథం మే కురుష్వేతి పునః పునర అరింథమ
30 తమ ఉవాచ మహాథేవొ గచ్ఛ శిశ్నేన మొక్షణమ
ఇతి సరొతాంసి సర్వాణి రుథ్ధ్వా తరిథశపుంగవః
31 అపశ్యమానః స థవారం సర్వతః పిహితొ మునిః
పర్యక్రామథ థహ్యమాన ఇతశ చేతశ చ తేజసా
32 స వినిష్క్రమ్య శిశ్నేన శుక్రత్వమ అభిపేథివాన
కార్యేణ తేన నభసొ నాగచ్ఛత చ మధ్యతః
33 నిష్క్రాన్తమ అద తం థృష్ట్వా జవలన్తమ ఇవ తేజసా
భవొ రొషసమావిష్టః శూలొథ్యతకరః సదితః
34 నయవారయత తం థేవీ కరుథ్ధం పశుపతిం పతిమ
పుత్రత్వమ అగమథ థేవ్యా వారితే శఙ్కరే చ సః
35 [థేవీ]
హింసనీయస తవయా నైష మమ పుత్రత్వమ ఆగతః
న హి థేవొథరాత కశ చిన నిఃసృతొ నాశమ అర్ఛతి
36 [భీ]
తతః పరీతొ ఽభవథ థేవ్యాః పరహసంశ చేథమ అబ్రవీత
గచ్ఛత్య ఏష యదాకామమ ఇతి రాజన పునః పునః
37 తతః పరనమ్య వరథం థేవం థేవీమ ఉమాం తదా
ఉశనా పరాప తథ ధీమాన గతిమ ఇష్టాం మహామునిః
38 ఏతత తే కదితం తాత భార్గవస్య మహాత్మనః
చరితం భరతశ్రేష్ఠ యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి