శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 216)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యయా బుథ్ధ్యా మహీపాలొ భరష్ట శరీర విచరేన మహీమ
కాలథణ్డ వినిష్పిష్టస తన మే బరూహి పితామహ
2 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
వాసవస్య చ సంవాథం బలేర వైరొచనస్య చ
3 పితామహమ ఉపాగత్య పరనిపత్య కృతాఞ్జలిః
సర్వాన ఏవాసురాఞ జిత్వా బలిం పప్రచ్ఛ వాసవః
4 యస్య సమ థథతొ విత్తం న కథా చన హీయతే
తం బలిం నాధిగచ్ఛామి బరహ్మన్న ఆచక్ష్వ మే బలిమ
5 స ఏవ హయ అస్తమ అయతే స సమ విథ్యొతతే థిశః
స వర్షతి సమ వర్షాణి యదాకాలమ అతన్థ్రితః
తం బలిం నాధిగచ్ఛామి బరహ్మన్న ఆచక్ష్వ మే బలిమ
6 స వాయుర వరుణశ చైవ స రవిః స చ చన్థ్రమాః
సొ ఽగనిస తపతి భూతాని పృదివీ చ భవత్య ఉత
తం బలిం నాధిగచ్ఛామి బరహ్మన్న ఆచక్ష్వ మే బలిమ
7 [బరహ్మా]
నైతత తే సాధు మఘవన యథ ఏతథ అనుపృచ్ఛసి
పృష్టస తు నానృతం బరూయాత తస్మాథ వక్ష్యామి తే బలిమ
8 ఉష్ట్రేషు యథి వా గొషు ఖరేష్వ అశ్వేషు వా పునః
వరిష్ఠొ భవితా జన్తుః శూన్యాగారే శచీపతే
9 [షక్ర]
యథి సమ బలినా బరహ్మఞ శూన్యాగారే సమేయివాన
హన్యామ ఏనం న వా హన్యాం తథ బరహ్మన్న అనుశాధి మామ
10 [బరహ్మా]
మా సమ శక్ర బలిం హింసీర న బలిర వధమ అర్హతి
నయాయాంస తు శక్ర పరస్తవ్యస తవయా వాసవ కామ్యయా
11 [భీ]
ఏవమ ఉక్తొ భగవతా మహేన్థ్రః పృదివీం తథా
చచారైరావత సకన్ధమ అధిరుహ్య శరియా వృతః
12 తతొ థథర్శ సబలిం ఖరవేషేణ సంవృతమ
యదా ఖయాతం భగవతా శూన్యాగార కృతాలయమ
13 [షక్ర]
ఖరయొనిమ అనుప్రాప్తస తుషభక్షొ ఽసి థానవ
ఇయం తే యొనిర అధమా శొషస్య ఆహొ న శొచసి
14 అథృష్టం బత పశ్యామి థవిషతాం వశమ ఆగతమ
శరియా విహీనం మిత్రైశ చ భరష్ట వీర్యపరాక్రమమ
15 యథ యథ యానసహస్రేణ జఞాతిభిః పరివారితః
లొకాన పరతాపయన సర్వాన యాస్య అస్మాన అవితర్కయన
16 తవన ముఖాశ చైవ థైతేయా వయతిష్ఠంస తవ శాసనే
అకృష్టపచ్యా పృదివీ తవైశ్వర్యే బభూవ హ
ఇథం చ తే ఽథయ వయసనం శొచస్య ఆహొ న శొచసి
17 యథాతిష్ఠః సముథ్రస్య పూర్వకూలే విలేలిహన
జఞాతిభ్యొ విభజన విత్తం తథాసీత తే మనః కదమ
18 యత తే సహస్రసమితా ననృతుర థేవ యొషితః
బహూని వర్షపూగాని విహారే థీప్యతః శరియా
19 సర్వాః పుష్కర మాలిన్యః సర్వాః కాఞ్చనసప్రభాః
కదమ అథ్య తథా చైవ మనస తే థానవేశ్వర
20 ఛత్త్రం తవాసీత సుమహత సౌవర్ణం మని భూషితమ
ననృతుర యత్ర గన్ధర్వాః సః సహస్రాణి సప్తధా
21 యూపస తవాసీత సుమహాఞ జయతః సర్వకాఞ్చనః
యత్రాథథః సహస్రాణామ అయుతాని గవాం థశ
22 యథా తు పృదివీం సర్వాం యజమానొ ఽనుపర్యయాః
శమ్యాక్షేపేణ విధినా తథాసీత కిం ను తే హృథి
23 న తే పశ్యామి భృఙ్గారం న ఛత్త్రం వయజనం న చ
బరహ్మథత్తాం చ తే మాలాం న పశ్యామ్య అసురాధిప
24 [బలి]
న తవం పశ్యసి భృఙ్గారం న ఛత్త్రం వయజనం న చ
బరహ్మథత్తాం చ మే మాలాం న తవం థరక్ష్యసి వాసవ
25 గుహాయాం నిహితాని తవం మమ రత్నాని పృచ్ఛసి
యథా మే భవితా కాలస తథా తవం తాని థరక్ష్యసి
26 న తవ ఏతథ అనురూపం తే యశసొ వా కులస్య వా
సమృథ్ధార్దొ ఽసమృథ్ధార్దం యన మాం కత్దితుమ ఇచ్ఛసి
27 న హి థుఃఖేషు శొచన్తి న పరహృష్యన్తి చర్థ్ధిషు
కృతప్రజ్ఞా జఞానతృప్తాః కషాన్తాః సన్తొ మనీసినః
28 తవం తుప్రాకృతయా బుథ్ధ్యా పురన్థర వికత్దసే
యథాహమ ఇవ భావీ తవం తథా నైవం వథిష్యసి