శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 127)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
నామృతస్యేవ పర్యాప్తిర మమాస్తి బరువతి తవయి
తస్మాత కదయ భూయస తవం ధర్మమ ఏవ పితామహ
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
గౌతమస్య చ సంవాథం యమస్య చ మహాత్మనః
3 పారియాత్ర గిరిం పరాప్య గౌతమస్యాశ్రమొ మహాన
ఉవాస గౌతమొ యత్ర కాలం తథ అపి మే శృణు
4 షష్టిం వర్షసహస్రాణి సొ ఽతప్యథ గౌతమస తపః
తమ ఉగ్రతపసం యుక్తం తపసా భావితం మునిమ
5 ఉపయాతొ నరవ్యాఘ్ర లొకపాలొ యమస తథా
తమ అపశ్యత సుతపసమ ఋషిం వై గౌతమం మునిమ
6 స తం విథిత్వా బరహ్మర్షిర యమమ ఆగతమ ఓజసా
పరాఞ్జలిః పరయతొ భూత్వా ఉపసృప్తస తపొధనః
7 తం ధర్మరాజొ థృష్ట్వైవ నమస్కృత్య నరర్షభమ
నయమన్త్రయత ధర్మేణ కరియతాం కిమ ఇతి బరువన
8 [గ]
మాతా పితృభ్యామ ఆనృణ్యం కిం కృత్వా సమవాప్నుయాత
కదం చ లొకాన అశ్నాతి పురుషొ థుర్లభాఞ శుభాన
9 [య]
తపః శౌచవతా నిత్యం సత్యధర్మరతేన చ
మాతాపిత్రొర అహర అహః పూజనం కార్యమ అఞ్జసా
10 అశ్వమేధైశ చ యష్టవ్యం బహుభిః సవాప్తథక్షిణైః
తేన లొకాన ఉపాశ్నాతి పురుషొ ఽథభుతథర్శనాన