శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 111)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కలిశ్యమానేషు భూతేషు తైస తైర భావైస తతస తతః
థుర్గాణ్య అతితరేథ యేన తన మే బరూహి పితామహ
2 [భ]
ఆశ్రమేషు యదొక్తేషు యదొక్తం యే థవిజాతయః
వర్తన్తే సంయతాత్మానొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
3 యే థమ్భాన న జపన్తి సమ యేషాం వృత్తిశ చ సంవృతా
విషయాంశ చ నిగృహ్ణన్తి థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
4 వాసయన్త్య అతిదీన నిత్యం నిత్యం యే చానసూయకాః
నిత్యం సవాధ్యాయశీలాశ చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
5 మాతాపిత్రొశ చ యే వృత్తిం వర్తన్తే ధర్మకొవిథాః
వర్జయన్తి థివా సవప్నం థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
6 సవేషు థారేషు వర్తన్తే నయాయవృత్తేష్వ ఋతావ ఋతౌ
అగ్నిహొత్రపరాః సన్తొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
7 యే న లొభాన నయన్త్య అర్దాన రాజానొ రజసావృతాః
విషయాన పరిరక్షన్తొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
8 ఆహవేషు చ యే శూరాస తయక్త్వా మరణజం భయమ
ధర్మేణ జయమ ఇచ్ఛన్తొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
9 యే పాపాని న కుర్వన్తి కర్మణా మనసా గిరా
నిక్షిప్తథణ్డా భూతేషు థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
10 యే వథన్తీహ సత్యాని పరాణత్యాగే ఽపయ ఉపస్దితే
పరమాణ భూతా భూతానాం థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
11 అనధ్యాయేషు యే విప్రాః సవాధ్యాయం నైవ కుర్వతే
తపొనిత్యాః సుతపసొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
12 కర్మాణ్య అకుహకార్దాని యేషాం వాచశ చ సూనృతాః
యేషామ అర్దాశ చ సాధ్వ అర్దా థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
13 యే తపశ చ తపస్యన్తి కౌమార బరహ్మచారిణః
విథ్యా వేథ వరతః సనాతా థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
14 యే చ సంశాన్త రజసః సంశాన్త తమసశ చ యే
సత్యే సదితా మహాత్మానొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
15 యేషాం న కశ చిత తరసతి తరసన్తి న చ కస్య చిత
యేషామ ఆత్మసమొ లొకొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
16 పరశ్రియా న తప్యన్తే యే సన్తః పురుషర్షభాః
గరామ్యాథ అన్నాన నివృత్తాశ చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
17 సర్వాన థేవాన నమస్యన్తి సర్వాన ధర్మాంశ చ శృణ్వతే
యే శరథ్థధానా థాన్తాశ చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
18 యే న మానితమ ఇచ్ఛన్తి మానయన్తి చ యే పరమ
మాన్యమానా న మన్యన్తే థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
19 యే శరాథ్ధాని చ కుర్వన్తి తిద్యాం తిద్యాం పరజార్దినః
సువిశుథ్ధేన మనసా థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
20 యే కరొధం నైవ కుర్వన్తి కరుథ్ధాన సంశమయన్తి చ
న చ కుప్యన్తి భృత్యేభ్యొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
21 మధు మాంసం చ యే నిత్యం వర్జయన్తీహ మానవాః
జన్మప్రభృతి మథ్యం చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
22 యాత్రార్దం భొజనం యేషాం సంతానార్దం చ మైదునమ
వాక సత్యవచనార్దాయ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
23 ఈశ్వరం సర్వభూతానాం జగతః పరభవాప్యయమ
భక్తా నారాయణం యే చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
24 య ఏష రక్తపథ్మాక్షః పీతవాసా మహాభుజః
సుహృథ భరాతా చ మిత్రం చ సంబన్ధీ చ తవాచ్యుతః
25 య ఇమాన సకలాఁల లొకాంశ చర్మవత పరివేష్టయేత
ఇచ్ఛన పరభుర అచిన్త్యాత్మా గొవిన్థః పురుషొత్తమః
26 సదితః పరియహితే జిష్ణొః స ఏవ పురుషర్షభ
రాజంస తవ చ థుర్ధర్షొ వైకుణ్ఠః పురుషొత్తమః
27 య ఏనం సంశ్రయన్తీహ భక్త్యా నారాయణం హరిమ
తే తరన్తీహ థుర్గాణి న మే ఽతరాస్తి విచారణా
28 థుర్గాతితరణం యే చ పఠన్తి శరావయన్తి చ
పాఠయన్తి చ విప్రేభ్యొ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
29 ఇతి కృత్యసముథ్థేశః కీర్తితస తే మయానఘ
సంతరేథ యేన థుర్గాణి పరత్రేహ చ మానవః