శశాంకవిజయము/పుట121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శుంభనిశుంభులు నాదిత్యవసురుద్రులును ద్వంద్వయుద్ధంబునకు దొరకొనఁ దొణఁగి రప్పుడు.

21


ఉ.

సింగముమీఁద నెక్కి, పటుశింజిని మ్రోయఁగడంగి, విక్రమా
భంగత నింద్రుఁ డాసి, వృషపర్వుఁడు శాతశరంబు లేయ, శ
క్తిం గొని వైచి యింద్రుఁ డలకేసరిఁ గూల్చిన, వాఁడు తేజికిన్
జెంగున దాఁటి దాఁటి, సురసామజరాజముఁ జూచి మీటినన్.

23


వ.

తదనంతరంబ యాలోన.


క.

సౌరగజేంద్రము దానిం
బారిగొలుసుచేత విసరఁ, బటురయమున న
వ్వారువము గాలిచక్రము
దారి న్వేడెములు దిరుగ, దనుజేంద్రుండున్.

24


క.

నేజము గొని, యి ప్పోటున
నే జమునిం జేర్తు ననుచు, నిశిచరవీరుల్
జేజే లిడ సాహసమున
జేజేల గజంబు కుంభసీమం గ్రుమ్మెన్.

25


క.

దానికిఁ గలఁగక శతమఖు
దాని, కినుక మీఱ, దాన ధారాస్ఫురణం
బూని, కరమ్మునఁ జిమ్మెను
బూని కర మ్మెదురు దనుజపుంగవు హయమున్.

26


క.

అందుకు వెఱవక తురగము
కందుకమ ట్లెగసి తూఱఁగా, నిగళముచే
నందుకొని, ఘలఘలధ్వని
క్రందుకొన న్విసర, వేల్పుగజ మవ్వేళన్.

27


క.

సుడి వడకయె వేడంబుల
సుడిగాలి గతిన్ హయంబు సురకరిఁ జుట్టన్
వడిఁ దిరుగఁగ నడిదముఁ గొని
బెడిదముగా నఱికి వాఁడు ఫెళఫెళ నార్చెన్.

28


క.

అమ్మదనాగేంద్రంబును
గుమ్మరసారె గతిఁ జుట్టుకొని వడిఁ దిరుగన్