శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శల్య పర్వము - అధ్యాయము - 61)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతస తే పరయయుః సర్వే నివాసాయ మహీక్షితః
శఙ్ఖాన పరధ్మాపయన్తొ వై హృష్టాః పరిఘబాహవః
2 పాణ్డవాన గచ్ఛతశ చాపి శిబిరం నొ విశాం పతే
మహేష్వాసొ ఽనవగాత పశ్చాథ యుయుత్సుః సాత్యకిస తదా
3 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ థరౌపథేయాశ చ సర్వశః
సర్వే చాన్యే మహేష్వాసా యయుః సవశిబిరాణ్య ఉత
4 తతస తే పరావిశన పార్దా హాత తవిట్కం హతేశ్వరమ
థుర్యొధనస్య శిబిరం రఙ్గవథ విసృతే జనే
5 గథ ఉత్సవం పురమ ఇవ హృతనాగమ ఇవ హరథమ
సత్రీవర్షవరభూయిష్ఠం వృథ్ధామాత్యైర అధిష్ఠిరమ
6 తత్రైతాన పర్యుపాతిష్ఠన థుర్యొధన పురఃసరాః
కృతాఞ్జలిపుటా రాజన కాషాయమలినామ్బరాః
7 శిబిరం సమనుప్రాప్య కురురాజస్య పాణ్డవాః
అవతేరుర మహారాజ రదేభ్యొ రదసత్తమాః
8 తతొ గాణ్డీవధన్వానమ అభ్యభాషత కేశవః
సదితః పరిహ హితే నిత్యమ అతీవ భరతర్షభ
9 అవరొపయ గాణ్డీవమ అక్షయ్యౌ చ మహేషుధీ
అదాహమ అవరొక్ష్యామి పశ్చాథ భరతసత్తమ
10 సవయం చైవావరొహ తవమ ఏత శరేయస తవానఘ
తచ చాకరొత తదా వీరః పాణ్డుపుత్రొ ధనంజయః
11 అద పశ్చాత తతః కృష్ణొ రశ్మీన ఉత్సృజ్య వాజినామ
అవారొహత మేధావీ రదాథ గాణ్డీవధన్వనః
12 అదావతీర్ణే భూతానామ ఈశ్వరే సుమహాత్మని
కపిర అన్తర్థధే థివ్యొ ధవజొ గాణ్డీవధన్వనః
13 స థగ్ధొ థరొణకర్ణాభ్యాం థివ్యైర అస్త్రైర మహారదః
అద థీప్తొ ఽగనినా హయ ఆశు పరజజ్వాల మహీపతే
14 సొపాసఙ్గః సరశ్మిశ చ సాశ్వః సయుగ బన్ధురః
భస్మీభూతే ఽపతథ భూమౌ రదే గాణ్డీవధన్వనః
15 తం తదా భస్మభూతం తు థృష్ట్వా పాణ్డుసుతాః పరభొ
అభవన విస్మితా రాజన్న అర్జునశ చేథమ అబ్రవీత
16 కృతాఞ్జలిః సప్రణయం పరణిపత్యాభివాథ్య చ
గొవిన్థ కస్మాథ భగవన రదొ థగ్ధొ ఽయమ అగ్నినా
17 కిమ ఏతన మహథ ఆశ్చర్యమ అభవథ యథునన్థన
తన మే బరూహి మహాబాహొ శరొతవ్యం యథి మన్యసే
18 [వా]
అస్త్రైర బహువిధైర థగ్ధః పూర్వమ ఏవాయమ అర్జున
మథ అధిష్ఠితత్వాత సమరే న విశీర్ణః పరంతప
19 ఇథానీం తు విశీర్ణొ ఽయం థగ్ధొ బరహ్మాస్త్ర తేజసా
మయా విముక్తః కౌన్తేయ తవయ్య అథ్య కృతకర్మణి
20 [స]
ఈషథ ఉత్స్మయమానశ చ భగవాన కేశవొ ఽరిహా
పరిష్వజ్య చ రాజానం యుధిష్ఠిరమ అభాషత
21 థిష్ట్యా జయసి కౌన్తేయ థిష్ట్యా తే శత్రవొ జితాః
థిష్ట్యా గాణ్డీవధన్వా చ భీమసేనశ చ పాణ్డవౌ
22 ముక్తా వీర కషయాథ అస్మాత సంగ్రామాన నిహతథ్విషః
కషిప్రమ ఉత్తరకాలాని కురు కార్యాణి భారత
23 ఉపయాతమ ఉపప్లవ్యం సహ గాణ్డీవధన్వనా
ఆనీయ మధుపర్కం మాం యత పురా తవమ అవొచదాః
24 ఏష భరాతా సఖా చైవ తవ కృష్ణ ధనంజయః
రక్షితవ్యొ మహాబాహొ సర్వాస్వ ఆపత్స్వ ఇతి పరభొ
తవ చైవం బరువాణస్య తదేత్య ఏవాహమ అబ్రువమ
25 స సవ్యసాచీ గుప్తస తే విజయీ చ నరేశ్వర
భరాతృభిః సహ రాజేన్థ్ర శూరః సత్యపరాక్రమః
ముక్తొ వీర కషయాథ అస్మాత సంగ్రామాల లొమహర్షణాత
26 ఏవమ ఉక్తస తు కృష్ణేన ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
హృష్టరొమా మహారాజ పరత్యువాచ జనార్థనమ
27 పరముక్తం థరొణకర్ణాభ్యాం బరహ్మాస్త్రమ అరిమర్థన
28 కస తవథన్యః సహేత సాక్షాథ అపి వజ్రీ పురంథరః
29 భవతస తు పరసాథేన సంగ్రామే బహవొ జితాః
మహారణగతః పార్దొ యచ చ నాసీత పరాఙ్ముఖః
తదైవ చ మహాబాహొ పర్యాయైర బహుభిర మయా
కర్మణామ అనుసంతానం తేజసశ చ గతిః శుభా
30 ఉపప్లవ్యే మహర్షిర మే కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
యతొ ధర్మస తతః కృష్ణొ యద కృష్ణస తతొ జయః
31 ఇత్య ఏవమ ఉక్తే తే వీరాః శిబిరం తవ భారత
పరవిశ్య పరత్యపథ్యన్త కొశరత్నర్థ్ధి సంచయాన
32 రజతం జాతరూపం చ మణీన అద చ మౌక్తికాన
భూషణాన్య అద ముఖ్యాని కమ్బలాన్య అజినాని చ
థాసీథాసమ అసంఖ్యేయం రాజ్యొపకరణాని చ
33 తే పరాప్య ధనమ అక్షయ్యం తవథీయం భరతర్షభ
ఉథక్రొశన మహేష్వాసా నరేన్థ్ర విజితారయః
34 తే తు వీరాః సమాశ్వస్య వాహనాన్య అవముచ్య చ
అతిష్ఠన్త ముహుః సర్వే పాణ్డవాః సాత్యకిస తదా
35 అదాబ్రవీన మహారాజ వాసుథేవొ మహాయశాః
అస్మాభిర మఙ్గలార్దాయ వస్తవ్యం శిబిరాథ బహిః
36 తదేత్య ఉక్త్వా చ తే సర్వే పాణ్డవాః సాత్యకిస తదా
వాసుథేవేన సహితా మఙ్గలార్దం యయుర బహిః
37 తే సమాసాథ్య సరితం పుణ్యామొఘవతీం నృప
నయవసన్న అద తాం రాత్రిం పాణ్డవా హతశత్రవః
38 తతః సంప్రేషయామ ఆసుర యాథవం నాగసాహ్వయమ
స చ పరాయాజ జవేనాశు వాసుథేవః పరతాపవాన
థారుకం రదమ ఆరొప్య యేన రాజామ్బికా సుతః
39 తమ ఊచుః సంప్రయాస్యన్తం సైన్యసుగ్రీవ వాహనమ
పరత్యాశ్వాసయ గాన్ధారీం హతపుత్రాం యశస్వినీమ
40 స పరాయాత పాణ్డవైర ఉక్తస తత పురం సాత్వతాం వరః
ఆససాథయిషుః కషిప్రం గాన్ధారీం నిహతాత్మజామ