శరణు సిద్ధి వినాయక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పల్లవి[మార్చు]

శరణు సిద్ధి వినాయక |
శరణు విద్యాప్రదాయక |
శరణు పార్వతి తనయ మూరుతి |
శరణు మూషిక వాహన, శరణు శరణు ||

చరణం 1[మార్చు]

నిటిల నేత్రనె, దేవిసుతనె నాగభూషణ ప్రీయనె |
తటిలతాంకిత కోమలాంగనె, కర్ణకుండల ధారనె ||

చరణం 2[మార్చు]

బట్ట మిత్తిన పతక హారనె, బాహు హస్త చతుష్టనే |
ఇట్ట తొడుగెయ హేమకంకణ, పాశ-అంకుష ధారనె ||

చరణం 3[మార్చు]

కుక్షి మహలంబోదరనె, ఇక్షుఛాపన గెలిదనె |
పక్షివాహననాద పురంధర విఠ్ఠలన నిజదాసనె ||