శతకకవులచరిత్రము/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శతకకవులచరిత్రము.విషయసూచిక.


శతకకవులచరితము - ప్రథమభాగము ) కీ॥ శ॥ 1150-1500

ద్వితీయభాగము, 115--224. 19|| శ|| 1500-1700

తృతీయభాగము- 295-10. 19| శ | 1700-1800 -

చతుర్థభాగము 361- 492 శ్రీ|| శj 1800-1100 - 331 – 1912


ప్రథమభాగము.

1150-1500

కవులు

పండితారాధ్యులు 1170

పొలుకురికి సోమనాథుడు 1180

బద్దెన 1200

యథావాక్కుల అన్నమయ్య 1241

శివదేవమంత్రి

రావిపాటి త్రిపురాంతకుడు 1380

వెన్నెలకంటి జన్నయ 1450

వేమన్న 1412

బమ్మెర పోతనామాత్యుడు 1480

అయ్యలరాజు త్రిపురాంతకుడు 1460

ద్వితీయభాగము.

1500-1700


11 ధూర్జటికవి

12 తాళ్ళపాక చినన్న

13 వెలగపూడి వెంగనార్యుఁడు

14 తిరువేంగళప్ప

15 తాళ్లపాక అన్నమయ్య

16 అన్నమాచార్యుఁడు

17 శ్రీనివాసుడు

18 తిమ్మనార్యుడు

19 కంసాలి రుద్రకవి

20 కవి చౌడప్ప

21 పరమానందయతి

22. మారవికవి 1600

23 బొడ్డపాటి పేరయ 1600

24 బొడ్డపాటి కొండయ 1600

25 ఎలకుర్తి రామరాజు

26 తేళ్ళపూడి కసవరాజు

27 పట్టాభిరామకవి

28 గణపవరపు వేంకటకవి


1600-1700


29 ఎలకూచి భాలసరస్వతి

30 పైడిపాటి వేంకట నృసింహకవి

31 అయ్యలరాజు నారాయణకవి

32 కంచర్ల గోపన్న

33 గద్దె రామలింగకవి

34 శ్రీగిరి విరూపాక్షుడు

35 కాకునూరి అప్పకవి


తృతీయ భాగము.

1700-1800

36 కూచిమంచి తిమ్మకవి 1715

37 ఏనుగు లక్ష్మణకవి 1725

38 వైదర్సు అప్పయకవి 1710

39 గోగులపాటి కూర్మనాథకవి 1724

40 వెలగపూడి కృష్ణయ 1720

41 అడిదము సూరకవి 1750

42 రావూరి సంజీవకవి 1730

43 పుసులూరి సోమరాజకవి 1700

44 మఱింగంటి సింగరాచారి

45 పత్రి రమణప్ప 1750

46 శంకర శంకరకవి 1750

47 మదిన సుభద్రయ్యమ్మ 1781

48 పుష్పగిరి తిమ్మకవి 1750

49 పోచిరాజు వీరన్న 1790

50 దేవగుప్తాపు రామభద్రకవి 1790

51 పరశురామపంతుల రామమూర్తి 1500

52 చట్రానికి లక్ష్మినరుసు 1750

53 గంగాధరకవి 1750

54 సిద్దరామకవి (చెన్నయ) 1750

55 సోమేశ్వరారాధ్యులు

56 నిమ్మల లక్ష్మణాచార్యుఁడు 1600

57 చెన్నాప్రగడ నాగరాజు 1750

58 శ్రీపతి భాస్కరకవి 1700

59 ఆణివెళ్ళ సీతారాముఁడు 1750

60 శేషప్పకవి 1800

61 మల్లనయోగి

62 రాచవేటికవి 1800

63 పావులూరి మల్లన 1730

64 రాయభట్టు వీరరాఘవకవి (వాడ్రేవు కామరాజు) 1800

65 బాణాల వీరశరభేంద్రుఁడు 1790 66 తాడేపల్లి పానకాలరాయడు

67 రామభద్రకవి

68 వరహగిరి కొండ్రాజు

69 నృసింహకవి

70 కొమరగిరి సంజీవకవి

71 ఉన్నవ యోగానందుఁడు

72 కర్లపాలెము సింగనామాత్యుఁడు

73 తిరుక్కడయూరి కృష్ణదాసు

74 కాండూరి వేంకటదాసు

75 కాసుల పురుషోత్తమకవి


చతుర్థ భాగము.

1800--1900


76 సదానంద వరదరాజయోగి

77 వంగూరి నరసకవి

78 ఎఱ్ఱమిల్లి సూర్యప్రకాశకవి

వంకాయలపాటి వేంకటకవి

80 జూలూరి అప్పయ

81 తరిగొండ వెంకమ్మ

82 మాత్తూరి అప్పావు మొదలి

83 పారసంది సర్వేశ్వరశాస్త్రి

84 బహుజనపల్లి సీతొ రామాచారి

85 శాంతానందయోగి

86 ఫక్కి వేంకటనరసయ్య

87 మంత్రిప్రెగడ సూర్యప్రకాశకవి

88 శ్రీనివాసకవి

89 ఝంఝామారుతము వేంకటసుబ్బకవి

90 సాహేబురాణ రామన్న.

91 బండి బాపసమ్మ

92 వెండిగంటము గురునాథము

93 ఊడుమూడి సూరపరాజు 94 చేకూరి సిద్దయ

95 చీదెళ్ళ రామకవి

96 పాటూరి లక్ష్మీనృసింహకవి

97 మోదుకూరి శంకరకవి

98 అమలాపురపు సన్యాసికవి

99 కూచిమంచి సోమసుందరుఁడు

100 బాలకృష్ణకవి

101 అడిదము బుచ్చి వేంకట్రాయుఁడు

102 బుద్దిరాజు కనకరాజు

103 తోట విజయరాఘవకవి

104 కొమజ్ఞాజు రామలింగకవి

105 అల్లమరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి

106 పరిమి వేంకటాచలకవి

107 వేల్పూరి వేంకటకవి

108 మంచెళ్ళ కృష్ణకవి

109 తిరువాయిపాటి రామానుజయ్య

110 శిష్టు సర్వశాస్త్రి

111 దూపాటి తిరుమలాచారి

112 మేకా బాపన్న

113 మిక్కిలి మల్లికార్జునకవి

114 పూసపాటి వీరపరాజు

115 కోటశ్వర దీక్షితుఁడు

116 ఘటికాద్రికవి

117 చిలకమఱ్ఱి నారాయణాచార్యులు

118 ఇంద్రకంటి వేంకటకవి

119 పల్లి పార్వతీశము

120 చామర్తి శేషగిరిరాయకవి

121 విజయనగరపు చెంగల్వరాయకవి

122 మద్దాలి సుబ్బయ్య

123 కొల్లము నీతారామకవి

124 గుఱ్ఱంకొండ భక్తవత్సలుడు

125 పాలెపు వేంకటసూర్యగోపాలకవి 126 పేకేటి కాశిరాజు 127 వంగిపురము నృసింహాచారి 1 రఘుపతుల రామమూ, 129 పిట్టల రామయ 180 కావ్యూ వేంకటరామకవి 1:1 . మందపాటి రామకృష్ణక వి 139 బొడ్డు లక్ష్మీ నా గాయణకవి 12 ఫిక్కి అప్పలను సు 134 ఎల్లయ 125 . కింకరు కన్నయ 130 కొనుకొలను నాయనప్ప 187 నారాయణయ్య 138 మండ రామస్వామికవి 139 పిళ్ళాం పెట్టి కోచండ రామకవి 140 బృందావనము లక్ష్మణ దేశికుఁడు 141 రత్నమాంబ 142 గంగనపల్లి హుసేన్ దాసు 143 మండ వేముల వేంకయ (474 పుట చూడు) 144 చిరావఝల సూర్యప్రకాశరవి 143 మండపాక పార్వతీశ్వరకవి 146 బండరుపల్లి రామకృష్ణకవి 147 దామరాజు లక్ష్ముణదాను 148 శృంగారకవి వేంకట్రాయుఁడు 142 మున్నంగి వేంకటదాసుకవి తోలేటి లింగయ్య 151 ముగ్గిశెట్టి పులియప్పగేడు 159 రంగయ 153 దేవరింటి సోమి రెడ్డి 154 మద్దాల గురుస్వామి 150 తిమ్మ రాజు పేరకవి 156 పసుపులేటి వేంకటదాసు 157 గురురాజకవి 58 తటపర్తి వేంకటమంత్రి .59 కొండయ 60 శామేశ్వరకవి 61 తోట వేంకటన్నసింహకని 8 ,, రాజేంద్రకవి :08 కొర్లానపురి బుచ్చిరామయ్య [64 కద్రకవి [65 ఆశ్వానుకవి Lti విస్సాప్రగడ సూకవి 167 నక్కలంక పంతయమంత్రి 168 పోలి పెద్ది వెంకట్రామయకి వి 160 టంగుటూరి సుబ్బకవి 170 తాండవకృష్ణ దాసు 171 ముడుంబై వెంకట్రామనృసింహాచార 172 పరశురామ నృసింప డాసు 173 సందడి నాగ దాసు 174 రేచుల రామదాసు 17. తాతరాజు వేంకటసుబ్బదాసు 176 కై పరపు నారాయణకవి 1? మండవేముల వెంకయ (451 పుట చూడు. ) 17 శౌనక కృష్ణయార్యుడు 179: ' జయంతి కామేశకవి 180" - ఆదూరి కృష్ణయ 11.. పోతుల వేంకటరామకవి 18, షకవి 'నేంక టేశకవి 18 " మట్టోజు వేంకటశివుఁడు 184 విజయ రాఘవాచారి 18t; భృంగిరిట బసవలింగకవి 18 మా సరగండ మునిస్వామి 187. దిగొఁడ శంకరారాడ్యులు