వేదిక:క్రైస్తవమతం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
క్రైస్తవమతం
Class
ప్రపంచంలో మానవాళి అత్యధికంగా నమ్మెది క్రైస్తవమతం. ఏసు క్రీస్తు బోధనల ప్రకారం జీవించేవారిని క్రైస్తవులు అని అనడం కద్దు. పరిశుద్ధ గ్రంథము (హోలీ బైబిల్) క్రైస్తవుల పవిత్ర గ్రంథము.