వినాయకర్ అగవల్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సీత కళబ చందా మరైబూం

పాద సిలంబు పల ఇసైపాడ

పొన్నరై జ్నానం పూందుగిల్ ఆడైయుం

వన్న మరుంగిల్ వళరుందళగు ఎరిప్ప

పేళై వయిరుం పెరుంబార కోడుం 1


వేళముగముం విళంగుం సింధూరముం

అంజుకరముం అంగుపాశముం

నెంజిల్ కుడికొండ నీలమేనియుం

నాన్ర వాయుం నాళిరుబ్పుయముం

మూన్రుకణ్ణుం ముమ్మద చువడుం 2


ఇరండు సెవియుం ఇలంగు పొన్ ముడియుం

తిరండ ముప్పురినూల్ నిగళ్ ఒళి మార్పుం

సొర్పదం కడంద తురియ మెయ్ జ్నాన

అర్బుదం నిన్ర కర్బక కళిరే

ముప్పళం నుగరుం మూషిక వాగన 3


ఇప్పొళుదు ఎన్నై ఆట్కొళ వేండి

తాయాయ్ ఎనక్కుం తానెళుందు అరుళి

మాయాపిరవి మయక్కం అరుత్తు

తిరుందియ ముదలై తెళుందుం తెళివాయ్

పొరుగ్తవే వందేన్ ఊందనిల్ పుగుంద్ 4


కురువడి వాంగి కువలయ తన్నిల్

తిరువడి వైత్తుతొరం ఇదు పొరుళ్ ఎన

వాడా వగైదాన్ మగిళుందెన కరుళి

కొడా యిదత్తాల్ కొడువినై కళందే

ఉవట్టా ఉపదేశం పుగట్టి ఎన్ సెవియిల్ 5


తెవిట్తా జ్నాన తెళివైయుం కాట్టి

ఐంబులన్ తన్నై అడంగుం ఉపాయం

ఇన్బురు కరుణైయిన్ ఇనిదెన కరుళి

కరువిన్ ఒడుంగుం కరుత్తినై అరివిత్తు

ఇరువినై తన్నై అరుత్తిరుళ్ కడిత్తు 6


తలమొరు నాంగుం తందెన కరుళి

మలమొరు మూన్రిన్ మయక్కం అరుత్తే

ఒన్బదు వాయిల్ ఒరు మంతిరత్తాల్

ఐంబుల కదవై అడైప్పదు కాట్టి

ఆరా తారత్ అంగు నిలైయుం 7


పేరా నిఫుత్తి పేచ్చురై అరుత్తే

ఇడై పింగలైయిన్ ఎళుత్తరి విత్తు

కడైయిర్ సుళుమునై కపాలముం కాట్టి

మూన్రు మండలత్తిన్ ముట్తియ తూణిన్

నాన్రెళు పాంబిన్ నావిల్ ఉణర్తి 8


కుండలి అదనిల్ కూడియ అసబై

విణ్డెళు మంతిరం వెళిప్పడ ఉరైత్తు

మూలా దారత్తు మూండెళు కనలై

కాలాల్ ఎళుంబుం కరుత్తి విత్తే

అళుద నిలైయుం ఆదిత్తన్ ఇయక్కముం 9


కుముద సగాయన్ గుణ త్తైయుం కూరి

ఇడై చక్కరత్తిన్ ఈరెట్టు నిలైయుం

ఉడర్చ క్కరత్తిన్ ఉరుప్పైయుం కాట్టి

షణ్ముగ తూలముం చతుర్ముఖ సూక్ష్మముం

ఎన్ముగ మాగ ఇనిదెన క్కరుళి10


పురియట్ట కాయం పులప్పడ ఎనక్కు

తెరి ఎట్టు నిలైయుం తెరింజన పడుత్తి

కరుత్తినిల్ కపాల వాయిల్ కాట్టి

ఇరుత్తి ముత్తి ఇనిదెనక్ కరుళి

ఎన్నై అరువిత్తు ఎనక్కరుళ్ సెయుదు 11


మున్నై వినైయిన్ ముదలై కళైత్తు

వాక్కుం మనముం ఇల్లా మనోలయం

తేక్కియ ఎన్రన్ సింతై తెళివిత్తు

ఇరుళ్ వెళి ఇరండుక్కుం ఒన్రిడ ఎన్న

అరుళ్ తరుం ఆనత్తు అళుత్తిఎన్ సెవియిల్ 12


ఎ ల్లై ఇల్లా ఆనందం అళిత్తు

అల్లల్ కళైందే అరుళ్ వళి కాట్టి

చత్తత్తిన్ ఉళ్ళే సదాశివం కాట్టి

చిత్తత్తిన్ ఊళ్ళే శివలింగం కాట్టి

అణువిర్కు అణువాయ్ అప్పాలుక్కు అప్పాలాయ్ 13


కణ్మురి నిన్ర కరుంపుళ్ళే కాట్టి

వేడముం ఈరుం నిరుత్తి

కూడుమెయ్ తొండర్ కుళాత్తుడన్ కూట్టి

అంజుకరత్తిన్ అరుంపొరుళ్ తన్నై

నెంజు కరత్తిన్ నిలైయుం నిలైయరి విత్తు 14

తత్తువ నిలైయై తందెనై యాండ విత్తక

వినాయకర్ విరై కరళ్ చరణే ! ఓం