విధాత తలపున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విధాత తలపున ప్రభవించినది అనాది జీవనవేదం ఓం..

ప్రాణనాడులకు స్పందననొసగిన ఆది ప్రణవనాదం ఓం...

కనుల కొలనులో ప్రతిబింబించిన విశ్వరూప విన్యాసం

ఎద కనుమలలో ప్రతిధ్వనించిన విరించి విపంచి గానం ఆ......ఆ.....

సరసస్వర సురఝరీగమనమౌ సామవేద సారమిది (2)

నే పాడిన జీవన గీతం ఈ గీతం..

విరించినై విరచించితిని ఈ కవనం

విపంచినై వినిపించితిని ఈ గీతం


చరణం:

ప్రాగ్దిశ వీణియపైన దినకర మయూఖ తంత్రుల పైన

జాగృత విహంగ తతులే వినీల గగనపు వేదికపైన | ప్రాగ్దిశ |

పలికిన కిలకిల స్వనముల స్వరగతి జగతికి శ్రీకారముకాగా

విశ్వకావ్యమునకిది భాష్యముగా || విరించినై ||


చరణం:

జనించు ప్రతిశిశుగళమున పలికిన జీవననాద తరంగం

చేతనపొందిన స్పందన ధ్వనించు హృదయమృదంగధ్వానం | జనించు |

అనాది రాగం ఆదితాళమున అనంత జీవనవాహినిగా

సాగిన సృష్టి విలాసమునే || విరించినై ||

నా ఉచ్ఛ్వాసం కవనం, నా నిశ్వాసం గానం (2)

సరసస్వర సురఝరీగమనమౌ సామవేద సారమిది

నే పాడిన జీవన గీతం ఈ గీతం...