వికీసోర్స్:ప్రదర్శన గ్రంథాలు/అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర (1962), వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రి,

Download this featured text as an EPUB file. Download this featured text as a RTF file. Download this featured text as a PDF. Download this featured text as a Mobi. పుస్తకం దింపుకోండి!

భారతేతిహాస పరిశోధక మండలి, పూనా, వారు ప్రకటించిన ‘గోల్కొండ్యాచీ కుతుబ్ శాహీ’, మెకంజీదొర వారి స్థానిక చరిత్రలనుండి, ‘హదికత్ -ఉల్-అలామ్’ అనుగ్రంథములను ఆధారంగా చేసుకొని గోలకొండ రాజు తానీషా దగ్గర మంత్రులుగా పనిచేసిన అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర ను విపులంగా వ్రాసిన ఈ గ్రంథానికి 1951 సం. తెనుగుభాషాసమితివారి బహుమతి లభించింది.

Akkanna Maadannala Charitra Vedamu Venkataraya Sastri.pdf