వాసుదేవ మనిశం నమామ్యహం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: కానడ - ఖండ త్రిపుట తాళం


ప: వాసుదేవ మనిశం నమామ్యహం
    భూసురాది నుతపదాంభోరుహం శ్రీ॥

అ: భాసమాన మణిభూషితదేహం
    శ్రీసమేతమనఘం ఖగవాహం శ్రీ॥

చ:
వారణార్తి హరణం సురశరణం
నారదాదిమునిజన సంతోషణం॥
శారదేందు వదనం భృతభువనం
మారజనక మహిపతివర శయనం॥