వారణాస్యం ప్రణమామి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


తానవర్ణం.

రాగం: కానడ. ఆది తాళం.

ప: వారణాస్యం ప్రణమామి వామదేవ సుకుమారం వారం వారం ||

అ: వీరం విఘ్నవారణ చతురం వాచామగోచర మహిమాకరం ||

చ: గౌరీ ముఖ చంద్ర చకోరం ||