వరాహపురాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వరాహపురాణము

అష్టఘంటావధానపరమేశ్వర

హరిభట్టప్రణీతము

(సంశోధితముద్రణము)

కిరివర దంష్ట్రా దండోపరిభాగము నందు నాతపత్రము కరణిన్

దరణి చక్రము తనరెను, సురశైలము పసిడిగుబ్బ చొప్పున నొప్పెన్. (3 - 14)

పుట:వరాహపురాణము (హరిభట్టు).pdf/2