వందే శివం శంకరమ్

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

వందే శంభు ముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం

వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్,

వందే సూర్య శశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 1


వందే సర్వజగద్విహారమతులం వందేఽ న్ధక ధ్వంసినం

వందే దేవ శిఖామణిం శశినిభం వందే హరే ర్వల్లభమ్

వందే క్రూరభుజంగ భూషణధరం వందే శివం చిన్మయం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 2


వందే దివ్యమచిన్త్య మద్వయమహం వందేఽ ర్క దర్పాపహం

వందే నిర్మల మాదిమూల మనిశం వందే మఖ ధ్వంసినమ్

వందే సత్యమనన్త మాద్యమభయం వందే ఽతిశాన్తాకృతం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 3


వందే భూరథ మంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం

వందే శైల శరాసనం ఫణిగుణం వందే బ్ధి తూణీరకమ్

వందే పద్మజనారథిం పురహరం వందే మహాభైరవం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 4


వందే పంచముఖాంబుజం త్రినయనం వందే లలాటేక్షణం

వందే వ్యోమగతం జటాసుముకుటం చంద్రార్ధ గంగాధరమ్

వందే భస్మకృత త్రిపుండ్ర నిటలం వందే ష్టమూర్త్యాత్మకం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 5


వందే కాలహరం హరం విషధరం వందే మృడం ధూర్జటిం

వందే సర్వగతం దయామృత నిధిం వందే నృసింహాపహమ్

వందే విప్రసురార్చితాంఘ్రి కమలం వందే భగాక్షాపహం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 6


వందే మంగళ రాజతాద్రి నిలయం వందే సురాధీశ్వరం

వందే శంకర మప్రమేయ మతులం వందే యమద్వేషిణమ్

వందే కుండలిరాజ కుండలధరం వందే సహస్రాననం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 7


వందే హంస మతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపేక్షణం

వందే భూతగణేశ మవ్యయ మహం వందే ర్ధరాజ్యప్రదమ్

వందే సుందర సౌరభేయ గమనం వందే త్రిశూలంధరం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 8


వందే సూక్ష్మమనంత మాద్యమభయం వన్దే న్ధకారాపహం

వందే రావణ నందిభ్రుంగి వినతం వందే సుపర్ణావృతమ్

వందే శైల సురార్ధ భాగవపుషం వందే భయంత్ర్యంబకం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 9


వందే పావన మంబరాత్మవిభవం వందే మహేన్ద్రేశ్వరం

వందే భక్త జనాశ్రయామరతరుం వందే నతాభీష్టదమ్

వందే జహ్నుసుతా మ్బికేశ మనిశం వందే త్రిశూలాయుధం

వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ... 10