లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మృ

2809 మృగశిరకు ముంగిళ్లు చల్లబడును

2810 మృగశిర కురిస్తే ముసలియెద్దు రంకె వేయును

2811 మృగశిరలో పైరు మీసకట్టున పుట్టిన కొడుకు

మె

2812 మెచ్చిమేకతో లూ కోరి గొర్రెతోలు కప్పుతారు

2813 మెట్టను మూత పల్లాన భార్య

2814 మెట్టనువున్నా యేనుగే పల్లానవున్నా యేనుగే

2815 మెతుకులు చల్లితే కాకులు తక్కువా

2816 మెడతడవడము పూసలకొరకే

2817 మెత్తనాళ్ళుపోయి చెత్తనాళ్లు వచ్చినవి

2818 మెడకు పడిన పాము కరవక మానదు

2819 మెత్తనివానిని చూస్తే మొత్తబుద్ధి

2820 మెరుగు వెయ్యకగాని మృదువు కాదన్నం

మే

2821 మేక మెడచన్ను

2822 మేకలుతప్పితే తుమ్మలు మాటలతప్పితే యీదులు

2823 మేకవన్నె పులి

2824 మేకుబీకిన కోతి

2825 మేడికాయపై మిసిమి 2826 మేత కరణము

2827 మేలుమేలంటే మడవిరగబడ్డట్టు

మొ


2828 మొండికితగ్గ మిండము

2829 మొండికి సిగ్గూ లేదు మొరడుకు గాలీలేదు

2830 మొండికి బండకీ నూరేండ్లాయుస్సు

2831 మొండికెక్కినదాన్ని మొగుడెమిచేయును రచ్చకక్కిన దాన్ని రాజేమిచేయును

2832 మొండిచేతితోటి మొత్తుకున్నట్లు

2833 మొండి ముక్కున ముక్కెర వున్నట్లు

2834 మొండివాడు రాజుకన్నా బలవంతుడు

2835 మొక్కబోయిన దేవర ఎదురుగా వచ్చినట్లు

2836 మొక్కబోయిన దేవళము విరిగి మీద పడ్డట్లు

2837 మొక్కుబడే లేదంటే ఒక్క దాసరికైనా పెట్టుమన్నట్లు

2838 మొక్కేవారికి వేరవనా మొట్టేవారికి వెరవనా


2839 మొగము మాడ్పులది మగనికి చేటు యీడ్చు కాళ్ళది యింటికిచేటు

2840 మొగుడి తలమీద మిరియాలు నూరినట్లు

2841 మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు గాని తోడికోడలు వెక్కిరించి నందుకు విచారం

2842 మొగుడు కొట్టితే ముక్కు చీమెడే పోతుంది