లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-ది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1749 దాసీకొడుకైనా కాసుగలవాడు రాజు

1750 దాస్తిని వేరుండు మొగుడా

ది

1751 దివిటీ క్రింద దీపము

1752 దివ్వె తీసిన గూడు

1753 దిసమొల వాడా కాళ్ళకట్టువానికి కప్పమన్నట్లు

1754 దిసెనెమొలవాది దగ్గ్తరికి దిగంబరుడు వచ్చి బట్ట అడిగి నట్లు

1755 దినము మంచిదని తెల్లవార్లు దొంగిలించినట్లు

1756 దిన దిన గండము వెయ్యేళ్ళు ఆయుస్సు

1757 దుక్కులేని దివాణం

1758దిక్కులేని యింట్లో దెయ్యాలు కాపురముంటాయి

1759 దిగులుపడితే వెతలుతీరునా

దీ

1760 దీపంపేరుచెప్పిన చీకటిపోవునా

1761 దీపంముడ్డిక్రింద చీకటి

1762 దీపంవుండగానే చక్కబెట్టుకో

1763 దీపముండగా నిప్పుకు దేవులాడనెల

1764 దీపాన వెలిగించినది దివిటీ

1765 దీపావళికి దీపమంత చలి

1766 దీపావళివర్షాలు ద్వీపాంతరం దాటును