లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-చి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1274 చావటిముందరికొంప కదపా పుల్లలకుసరి

1275 చావాచావనివ్వడు బ్రతుకాబ్రతుకనివ్వడు

1276 చావ్చుకు పెట్టితేగాని లంఖణాలకు దిగదు

1277 చావుకుమళ్లీ చావు వస్తుందా

1278 చావుతప్పి కన్ను లొట్టపోయినట్లు

1279 చనువు చేసిన ఆలు చంకనెక్కును

చి

1280 చింత చచ్చినా పులుపు చావదు

1281 చింత చిగిలింత యేవు

1282 చింత పండితే జీడిపండు;తుంది

1283 చింతలేదు చింత లేకపోతే పులుసులేదు

1284 చిక్కి చికిలించేకన్నా వెళ్ళి వెక్కిరించేదిమేలు

1285 చిగిరింత ఐశ్వర్యము

1286 చిచ్చాయె చిచ్చాయె అంటే సందాయ నందాయె నన్నట్లు

1287 చిత్తకార్తెకు ఉలవచేను చిత్తుచిత్తుగా పండుతుంది

1288 చిత్తకురిస్తే చింత పండును

1289 చిత్త చిత్తరించి స్వాతి దయచేసి విశాఖ విసిరికొట్టకుండావుంటే వీసానికి పుట్టెడు పండుతానన్నదట

1290 చిత్త చిత్తము వచ్చినచోట పండును

1291 చిత్తజల్లు స్వాతివాన

1292 చిత్తము శివునిమీద భక్తి చెప్పులమీద 1293 చిత్తయెండ పిట్టతల పగులును

1294 చిత్తలో చల్లితే చిట్టెడు కావు

1295 చిత్తవాన యెచ్చట పడితే అచ్చటనే

1296 చిత్తస్వాతి నందుల చినుకులు చాలినంత వర్షమిచ్చును

1297 చిత్తస్వారుల కురువకుంటే చీమకూడా నాంబ్రం

1298 చిత్తస్వాతులు కురువకుంటే చిగురుటాకులుమాడిపోవును

1299 చినుకులకు చెరువు నిండునా

1300 చినపేరి తాడుతెగితే పెదపేరితాడూ అప్పుడేతెగుతుంది

1301 చిన్నక్క చిలక పెద్దక్కగిలక చూస్తేచుక్క రేగితేకుక్క

1302 చిన్నక్కను పెద్దక్కను పెద్దక్కను చిన్నక్కనుచేసేవాడు

1303 చిన్ననాడూలేదు పెద్దనాడూలేదు చంద్ర శేఖరుడినాడు చెవుల పోగులా

1304 చిన్న పునర్వసు కార్తెలో చిట్టెడువడ్లు చల్లితే పుట్టేడు వడ్లు పండును

1305 చిదిగ్ పొదిగి చిన్నవానిపెండ్లి చేసేవరకు పెద్దనాని పెండ్లాము పెద్దలలోకలసినది

1306 చిన్నయిల్లు కట్టుకొని పెద్దకాపురం చేయవలె

1307 చియ్యబువ్వ చీకులాట గొల్లవాడువస్తే గోకులాట

1308 చిన్నవాడితండ్రి విద్యాంసుడు చిన్నవాడు చెయ్యందుకుంటే అక్కరలోకి వస్తాడు

1309 చిన్నపామునైనా పెద్దకర్రతో కొట్టవలెను

1310 చిన్నమూ కావలె చిదరా కావలె మేలిమీకావలె మెడ తిరగావలె 1311 చిలక తనముద్దేగాని యెదటిముద్దు కోరదు

1312 చిలక ముక్కున దొండపండు

1313 చిలుము వదిలితే చిద్రం వదులుతుంది

1314 చిల్లర శ్రీ మహాలక్ష్మి

1315 చిల్లిపేరే తూటు

చీ

1316 ఛీకటి కొన్నాళ్లు వెన్నెలకొన్నాళ్లు

1317 చీకట్లో జీవరత్నం

1318 చీపురుకట్టకు పట్టుకుచ్చు కట్టినట్లు

1319 చీపురుకు శిరివస్తే కోడియీక గొడుగు పట్టెనట

1320 చీమలు చెట్లెక్కితే భూములుపండును

1321 చీమలుపెట్టిన పుట్టలు పాము కిరువైనట్లు

1322 చీరకట్తినమ్మశృంగారంచూడుగుడ్డకట్టినమ్మకులుకుచూడు

1323 చీరపిట్టకు దొమ్మతెగులు

1324 చీరసింగారించేటప్పటికి పట్నం కొల్లపోయినట్లు

చు

1325 చుట్టమని చూడవస్తే యింటివారంతా దయ్యాలై పట్టుకున్నారట

1326 చుట్తూ చూరుమంగళం నడుమ జయమంగళం

1327 చుట్టుడు చాప విసురుడు తలుపు పెడసరపు పెండ్లాము