లలిత ప్రియ కమలం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రుద్రవీణ సినిమాలోని పాట

లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది ||2||

కన్నుల కొలనిని ఆ..

ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది

ఊహల జగతిని ఆ.. ||ఉదయ||

అమృత కలశముగా ప్రతి నిమిషం ||2||

కలిమికి దొరకని చెలిమిని కురిసిన అరుదగు వరమిది ||లలిత||


రేయి పగలు కలిపే సూత్రం సాంధ్య రాగం

కాదా నీలో నాలో పొంగే ప్రణయం

నేల నింగి కలిపే బంధం ఇంధ్రచాపం

కాదా మన స్నేహం ముడివేసే పరువం

కళల విరుల వనం మన హృదయం ||2||

వలచిన ఆమని కూరిమి మీరగ చేరిన తరుణం

కోటి తలపుల చిగురులు తొడిగెను

తేటి స్వరముల మధువులు చిలికెను

తీపి పలుకుల చిలుకల కిలకిల

తీగ సొగసుల తొణికిన మిలమిల

పాడుతున్నది ఎద మురళి

రాగ చరితలగల మృదు రవళి

తూగుతున్నది మధుర వని

లేత విరి కులుకుల నటన గని

వేల మధుమాసముల పూల దరహాసముల మనసులు మురిసెను ||లలిత||


కోరే కోవెల ద్వారం నీవై చేరుకోగా

కాదా నీకై మ్రోగే ప్రాణం ప్రణవం

తీసే శ్వాసే ధూపం చూసే చూపే దీపం

కాదా మమకారం నీ పూజా కుసుమం

మనసు హిమగిరిగా మారినది ||2||

కలసిన మమతల స్వరగతి పశుపతి పదగతి కాగా

మేని మలుపుల చెలువపు గమనము

వీణ పలికిన జిలిబిలి గమకము

కాలి మువ్వగ నిలిచెను కాలము

పూల పవనము వేసెను తాళము

గేయమైనది తొలి ప్రాయం

రాయమని మాయని మధు కావ్యం

స్వాగతించెను ప్రేమ పథం

సాగినది ఇరువురి బ్రతుకు రథం

కోరికల తారకల సీమలకు చేరుకొనే వడి వడి పరుగిడి ||ఉదయ||