లలితా సహస్రనామ స్త్రోత్ర ఉత్తర పీటఠిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇత్నేనామ సాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ

రహస్యానాం రహస్యంచ లలితా ప్రీతిదాయకం 1


అనేన సదృశ్యం స్తోత్రం న భూతో న భవిస్హ్యతిబ్

సర్వరోగ ప్రశమనం సర్వ సంపత్ప్రవర్ధనం 2


సర్వా సమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణం

సర్వజరార్తి శమనం దీర్ఘాయుస్హ్యప్రదాయకం 3


పుత్రప్రదమ పుత్రాణాం పురుస్హార్ధ్రదాయకం

ఇదం విశేస్హాచ్ఛ్రీ దేవ్యాప్స్త్రోత్రం ప్రీతివిధాయకం 4


జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితో పాస్తితత్పర:

ప్రాత్స్స్నాత్వా విధానేనా సంధ్యా కర్మ సమాప్య చ 5


పూజాగృహం తతోగ్ట్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్


విద్యాం జపేత్సహస్రం వా త్రిశతతం శతమేవ వా 6


రహస్యనామ సాహస్ర మిదం పశ్చాఠేన్నర:

జన్మ మద్యే సకృచ్చాపి య ఏతత్పఠతే సుధీ: 7


తస్యౌణ్యఫలం పక్స్హ్యే శృణు త్వం కుంభసంభవ:

గంగాది సర్వతీర్ధేస్హు యస్నాయాత్కోటి జన్మసు 8


కోటి లింగ ప్రతిస్హ్టాం చ య: కుర్యాదవిముక్తకే

కురుక్స్హేత్రే తు యో దద్యాత్కోటి వారం రవిగ్రహే 9


కోటి సువర్ణభారాణాం శ్రోతియేస్హు ద్విజాతిషు

య: కోటిం హయ్స్మేధేనా మహరేద్గాంగరోధసి 10


అచరేత్కూపకోటీర్యో నిర్జలే మరుభూతలే

దుర్భిక్స్హే య: ప్రతిదినం కోటి బ్రాహ్మణ భోజనం 11


శ్రద్ధయో పఠయా కుర్యాత్సహస్ర పరివత్సరాన్

తత్పుణ్యం కోటిగుణితం లభేఉణ్యమనుత్తమం 12


రహస్యనామ సాహస్రే నామ్నోప్యేకస్య కీర్తనాత్

రహస్యనామ సాహస్ర నామైకపి య:పఠత్ 13


తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి న సంశయ:

నిత్యకర్మాననుస్హ్టాన న్నిస్హిద్ధ కరణదపి 14


యత్పాపం జాయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువం

బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ: 15


అత్రైకనామ్నో యా శక్తి: పాతకానాం నివర్తనే

తన్నివర్త్య,అఘం కర్తూ నాలం లోకాశ్చతుర్ధశ: 16


యస్త్యక్త్వా నామసాహస్రం పాపహానిమభీప్సతి

స హి శీతనివృత్త్యర్ధం హిమశైలం నిస్హేవతే 17


భకో య: కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసాహస్రకం

తస్మై శ్రీలలితాదేవి ప్రీతాభీస్హ్టం ప్రయచ్చతి 18


అకీర్తయన్నిదం సోత్రం కథం భక్తో భవిస్హ్యతి

నిత్యం సంకీర్తనాశక్త: కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే 19


సంక్రాంతౌ విస్హువే చైవ స్వజన్మత్రితయే యనే

నవమ్యాం వా చతుర్ధశ్యాం సితయాం శుక్రవాసరే 20


కీర్తయేన్నామసాహస్రం పౌర్ణ్మాస్యాం విశేస్హత:

పౌర్ణ్మాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికాం 21


పంచోపచారైస్సం పూజ్య పఠేన్నమసాస్రకం

సర్వేరోగా: ప్రణzస్యంతి దీర్ఘాయుస్హ్యంచ విదంతి 22


అయమాయుస్హ్కరో నామ ప్రయోగ: కల్పచోదిత:

జర్వార్తం శిరసి స్పృస్హ్ట్యా పఠేన్నమసహస్రకం 23


తత్క్స్హణత్ప్రశమం యాతి శిరస్తోదో జ్వర్యిపి చ

సర్వవ్యాధి నిర్వృత్త్యర్ధం స్పృస్హ్ట్యా భస్మ జపేదిదం 24


తద్భస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయం క్స్హణాత్

జలం సమ్మంత్ర్య కుంభస్థ: నామ సాహస్రతో మునే 25


అభిస్హించేద్గ్రహస్తాన్ గ్రహా నశ్యంతి తత్క్సణాత్

సుధాసాగర మధ్యస్థాం ధ్యాత్వా శ్రీ లలితాంబికాం 26


య: పఠేన్నామసాహస్రం విస్హం త్శ్య తు జీర్యతి

వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామసాహస్రమంత్రితం 27


నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాఅభో భవేద్ధ్రువం

దేవ్యా: పాశేన సంబద్ధా మాకృస్హ్ణామంకుశేన చ 28


ధ్యాత్వాభీస్హ్టాంస్త్రియంరాత్రౌ జపేన్నామ సహస్రకం

అయాతి స్వసమిపం త: సా యద్యప్యంత: పురరం గతా 29


రాజాకర్స్హణకామశ్చేద్రాజానపథదిజ్న్ముఖ:

త్రిరాత్రం య: పఠేదేతత్ శ్రీ దేవిధ్యానతత్పర: 30


స రాజా పారవశ్యేన తురగం వా మతగజం

ఆరుహ్యా యాతి నికటం దాసవత్సత్ప్రణిపత్య చ 31


తస్మై రాజ్యం చ కోశం చ దద్యాత్యేవ వశం గత:

రహస్యన్నమసాహస్రం య: పఠ్ కీర్తియతి నిత్యశ: 32


తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముహ్యేల్లోకత్రయం మునే

యస్త్విదం నామ సాహస్రం సకృత్పఠతి భక్తిమాన్ 33


తస్య యే శత్రవస్తేస్హాం నిహంతా శరభేస్వరి

యో నాభిచారాం కురుతే నామసాహస్ర పాఠకే 34


నివర్త్య తత్క్రియాం అన్యాహన్యాత్తం వై ప్రత్యంగిరా స్వయం

యే కృఊర దృస్హ్ట్యా వీ క్స్హంతే నామసాహస్రపాఠకాం 35


తా సంధ్యాం కురుతే క్స్హిప్రం స్వయం మార్తాండభైరవ:

ధనం యో హరతే చోరైర్నామసాహస్రజాపిన: 36


యత్రకుత్ర స్థితం వాపి క్స్హేత్రపాలో నిహంతి తం

విద్యాసు కురుతే వాదం యోబ్విద్వాన్నమ జాపినా 37


తస్య వాక్స్థంభనం సద్య: కరోతి నకులేస్వరి

యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా 38


చతురంగబలం తస్య దడినీ సంహరేస్వయం

య: పఠే న్నమసాహస్రం స్హణ్మాసనం భక్తి సంయుత: 39


లక్స్హ్మీ చాంచల్యరహితా సదా తిస్హ్ఠతి తద్గృహే

మాసమేకం ప్రతి దినం త్రివారం య: పఠేన్నర: 40


భారతీ తస్య జీహ్వాగ్రే ర్Mగ్zఎ నృత్యతి నిత్యశ:

యస్తేకవారం పఠతి పక్స్హమాత్రమతంద్రిత 41


ముహ్యంతి కామవశగా మృగాక్స్హ్య స్తన్య వీక్స్హణాత్

య: పఠేన్నామసాహస్రం జన్మమధ్యే సకృన్నర: 42


తదృస్హ్ఠిగోచరాసర్వే ముచ్యంతే సర్వ కిల్బిస్హై:

యో వేత్తి నామసాహస్రం తస్మై దేయం ద్విజన్మనే 43


అన్నం వస్త్రం ధాన్యం నాన్యేభ్యస్తు కదాచన

శ్రీమంత్రరాజం యో వేత్తి శ్రీ చక్రం యస్సమర్చతి 44


య: కీర్తియతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్బుధా

తస్మై దేయం ప్రయత్నేన శ్రీదేవిప్రీతిమిచ్చతా 45


న కీర్తియతి నామాని మంత్రరాజం న వేత్తి య:

పశుతుల్యస్సవిజ్నేయస్తస్మై దత్తం నిరధకం 46


పరీక్స్హ్య విద్యావిదుస్హస్తేభ్యో దద్యాద్విచక్స్హణ:

శ్రీ మంత్రరాజసదృశో యథా మంత్రో న విద్యతే 47


దేవతా లలితా తుల్యా యథా నాస్తి ఘటోద్భవ

రహస్యనామసాహస్రతుల్యా నాస్తి తథా స్తుతి: 48


లిఖిత్యా పుస్తకే యస్తు నామసాహస్ర ముత్తమం

సమర్చయేత్సదా భక్త్యా తస్య తుస్హ్యతి సుందరీ 49


బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభ

నానేన సదృశం స్త్రోత్రం సర్వ తంత్రేస్హు దృశ్యతే 50


తస్మాదుపాసకో నిత్యం కీర్తయేదిదమాదరాత్

ఏభిర్నామసహస్రైస్తు శ్రీచక్రం యోర్చయేత్సకృత్ 51


పద్మైర్వా తులసీపుస్హ్పై: కల్హరైర్వా కదంబకై:

చంపకైర్జాతి కుసుమై ర్మల్లికాకరవీరకై: 52


ఉత్పలైర్బిల్వపత్రైర్వా కుందకేసరపాటలై:

అవ్యైస్సుగంధికుసుమై: కేతకీమాధవీముఖై 53


తస్య పున్య ఫలం వక్తుం న శ్క్నోతి మహేస్వర:

సా వేత్తి లలితాదేవి స్వచక్రార్చనజం ఫలం 54


అన్యే కథం నిజానీయు: బ్రహ్మాద్యాస్సల్పమేధన:

ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్యామేభిర్నామసహస్రకై: 55


రాత్రై యశ్చక్రరాజస్థామర్చయేత్పరదేవతాం

స ఏవ లలితారూపస్తద్రూపా లలితా స్వయం 56


న తయోర్వద్యతే భేదో భేదకృత్పాపకృద్భవేత్

మహావమ్యాం యో భక్త: శ్రీదేవీ చక్రమధ్యగాం 57


అర్బయేన్నామసాహస్రైస్తస్య ముక్తి: కరే స్థితా

యస్తు నామసహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చయేత్ 58


చక్రరాజే మహాదేవీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు

సర్వాన్కామానవాప్యేహ సర్వసౌభాగ్యసంయుత: 59


పుత్రపౌత్రాదిభిర్యుక్తో భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్

అంతే శ్రీ లలితా దేవ్యా: సాయిజ్యమతిదుర్లభం 60


ప్రార్ధనీయం శివాద్యైశ్చ ప్రాప్నోత్యేన న శంశయ:

య: సహస్రం బ్రహ్మణానామేభిర్నామసహస్రకై: 61


సమర్చ్యభోజయేద్భక్త్వా పాయస పూపస్హడ్రసై:

తస్మై ప్రీణాతి లలితా స్వసామ్రాజ్యం ప్రయచ్చతి 62


న తస్య దుర్లభం వస్తు త్రిస్హు లోకేస్హు విద్యతే

నిస్హ్కామ: కీర్తయే ద్యస్తు నామసాస్రముత్తమం 63


బ్రహ్మజ్నానమవాప్నోతి యేన ముచ్యేత బంధనాత్

ధనార్ధీ ధనమాప్నోతీ యశో ర్ధీ చాప్నుయాద్యశ: 64


విద్యార్ధీ చాప్నుయాద్వి ద్యాం నామసాహస్రకీర్తనాత్

నానేన సదృశం స్త్రోత్రం భోగమోక్స్హప్రదం మునే 65


కీర్తనీయమిదం తస్మాద్భోగమోక్స్హార్ధిభిర్నరై:

చతుర్రాశ్రయమునిశ్చైశ్చ కీర్తినీయం సదా 66


స్వధర్మసమనుస్హ్ఠానవైకల్యపరిపూర్తయే

కలౌ పాపైకబహులే ధర్మానుస్హ్ఠానవర్జితే 67


నామసంకీర్తనం ముక్త్వా నృణాం నాన్యత్పరాయణం

లౌకికాద్వచనాన్ముఖ్యం విస్హ్ణునామానుకీర్తనం 68


విస్హ్ణునామసహస్రాచ్చ శివనామైకముత్తమం

శివానామసహస్రాచ్చ దేవ్యా నామైకముత్తమం 69


దేవీనామసహస్రాణి కోటిశస్సంతి కుంభజ:

తేస్హు ముఖ్య! దశవిధం నామసాహస్రముచ్యతే 70


రహస్యనామ మిధం శస్తం దశస్వపి

తస్మాత్సం కీర్తయేన్నిత్యం కలిదోస్హ నివృత్తయే 71


ముఖ్యం శ్రీమాతృనామేతి న జానంతి విమోహితా:

విస్హ్ణునామపరా: కేచిచ్చివనామతత్పర: పరే 72


న కశ్చదపి లోకేస్హు లలితానామతత్పర:

యేనాన్యదేవతానామ కీర్తనం జన్మకోటిస్హు 73


తస్మైవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవినామకీర్తనే

చరమే జన్మని యథా శ్రీవిద్యోపాసకో భవేత్ 74


నామసహస్రపాఠశ్చ తథా చరజ్న్మని

యథైవ నిరలా లోకే శ్రీవిద్యారాజవేదిన: 75


తదైవ విరలా గుహ్యనామసాహస్రపాఠకా:

మంత్రరాజజపశ్చైవ చక్రరాజార్చన! తథా 76


రహస్యనామపాటశ్చ నాల్పస్య తపస: ఫలం

అపఠన్నామసాహస్రం ప్రీణయేద్యో మహేశ్వరిం 77


స చక్స్హుసా వినా రూపం పశ్ఞేదేవ విమూఢధీ:

రహస్యనామసాహస్రం త్యక్త్వా య: సిద్ధి కాముక: 78


స భోజనం వినా నూనం క్స్హున్నివృత్తిమభీప్సతి

యోభక్తో లలితాదేవ్యా : స నిత్యం కీర్తయేదిదం 79


నాన్యథా ప్రీయతే దేవీ కల్ప కోటిశతైరపి

త్స్మాద్రహస్యనామాని శ్రీమతు: ప్రయత: పఠేత్ 80


ఇతి తే కథితం స్తోత్రం రహస్యం కుంభసంభవ

నావిద్యావేదినే బ్రూయాన్నాభక్తాయ కదాచన 81


యథైవ గోప్యా శ్రీవిద్యా తథా గోప్యమిదం మునే

పశుతుల్యేస్హు న బ్రూయాజ్ననేస్హు స్త్రోత్రముత్తమం 82

యోదాతి విమూఢాత్మా శ్రీవిద్యా రహితాయ చ

తస్మై కుప్యంతి యోగిన్య: సోనర్ధ: సుమహాన్ స్మృత: 83


రహస్యనామసాహస్రం తస్మాత్సంగోపయేదిదం

స్వాతంత్రేణ మయా నోక్తం తవాపి కలశోద్భవ

లలితాప్రేరణేనైవ మయా నోక్తం స్తోత్రముత్తమం 84


కిర్తనీయమిదం భక్త్యా కుంభనేయోనే నిరంతరం

తేన తుస్హ్టామహాదేవీ తవాభీస్హ్టం ప్రదాస్యతి 85


సూత ఊవాచ


ఇతుక్త్వా శ్రీహయగ్రీవో ధాత్వా శ్రీలలితాంబికాం

ఆనందమగ్న హృదయ స్సద్య: పులకితో భవత్ 86

ఇతి బ్రహ్మాడపురాణే ఉత్తరఖందే

శ్రీహయగ్రీవస్త్య సంవాదే శ్రీలలితా

సహస్రనామ సాహస్రఫల నిరూపణం నామ

తృతీయాధ్యాయ:శ్రీ లలితా రహస్యనామ

సాహస్రౌత్తర పీటికా సమాప్తా