లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది w:బ్రహ్మాండ పురాణంలోని లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము పూర్తిపాఠం.

న్యాసమ్[మార్చు]

అస్య శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమాలా మహా మంత్రస్య; వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్చందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహాత్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం - బీజం, క్లీం - శక్తిః, సౌః -కీలకం, మమ చరుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, ఐం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, క్లీం - తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః - అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, ఐం - కరతల కర పృష్ఠాభ్యాం నమః, ఐం - హృదయాయ నమః, క్లీం - శిరసే స్వాహా, సౌః - శిఖాయై వషట్, సౌః - కవచాయహుం, క్లీం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్, ఐం - అస్త్రాయ ఫట్, భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః.

ధ్యానమ్[మార్చు]

అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృత పాశాంకుశ పుష్పబాణ చాపామ్,

అణిమాది భి రావృతాం మయూఖైః అహమి త్యేవ విభావయే భవానీమ్.


ధ్యాయేత్ పద్మాసనాస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం,

హేమాభాం, పీతవస్త్రాం కరకలిత లసద్దేమ పద్మాం వరాంగీమ్.


సర్వాలంకారయుక్తాం, సకల మభయదాం, భక్త నమ్రాం భవానీం,

శ్రీ విద్యాం శాన్తమూర్తిం, సకల సురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్.


సకుంకుమ విలేపనామ్ అళిక చుమ్బి కస్తూరికాం

సమన్ద హసితాక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశామ్

అశేష జనమోహినీమ్ అరుణమాల్య భూషాంబరాం

జపాకుసుమ భాసురం జపవిధౌ స్మరే దబ్మి కామ్.

పంచపూజలు[మార్చు]

లమిత్యాది పంచపూజాం విభావయేత్ తద్యథా -

లం - పృథివీ తత్త్వాత్మికాయై, శ్రీ లలితాదేవ్యై గన్ధం పరికల్పయామి.

హం - ఆకాశ తత్త్వాత్మికాయై, శ్రీ లలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి.

యం - వాయు తత్త్వాత్మికాయై, శ్రీ లలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి.

రం - వహ్ని తత్త్వాత్మికాయై, శ్రీ లలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి.

వం - అమృత తత్త్వాత్మికాయై, శ్రీ లలితాదేవ్యై అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి.

సం - సర్వ తత్త్వాత్మికాయై, శ్రీ లలితాదేవ్యై తామ్బూలాది సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి.

స్తోత్రము[మార్చు]

1-10 శ్లోకాలు[మార్చు]

ఓం శ్రీమాతా, శ్రీమహారాజ్ఞీ, శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ |

చిదగ్నికుండ సంభూతా, దేవకార్య సముద్యతా | | 1


ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహు సమన్వితా |

రాగస్వరూప పాశాడ్యా, క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా | | 2


మనో రూపేక్షు కోదండా, పంచతన్మాత్ర సాయకా |

నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండలా | | 3


చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక లసత్కచా |

కురువింద మణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మండితా | | 4


అష్టమీ చంద్రవిభ్రాజ దళికస్థల శోభితా |

ముఖచంద్ర కళాంకాభ మృగనాభి విశేషకా | | 5


వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లికా |

వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా | | 6


నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజితా |

తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా | | 7


కదంబ మంజరీ క్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా |

తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండలా | | 8


పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూః |

నవవిద్రుమబింబశ్రీ న్యక్కారి రదనచ్ఛదా | | 9


శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా |

కర్పూరవీటికామోద సమాకర్షద్దిగంతరా | | 10

11-20 శ్లోకాలు[మార్చు]

నిజసల్లాప మాధ్య్ర్య వినిర్భర్విత కచ్ఛపీ |

మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్కామేశ మానసా | | 11


అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీ విరాజితా |

కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభితకంధరా | | 12


కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా |

రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోల ముక్తాఫలాన్వితా | | 13


కామేశ్వర ప్రేమరత్నమణి ప్రతిపణస్తనీ |

నాభ్యాలవాల రోమాళి లతాఫల కుచద్వయీ | | 14


లక్ష్యరోమ లతాధారతా సమున్నేయ మధ్యమా |

స్తనభార దళన్మధ్య పట్టబంధవళిత్రయా | | 15


అరుణారుణ కౌసుమ్భ వస్త్రభాస్వత్కటీతటీ |

రత్నకింకిణికారమ్య రశనా దామ భూషితా | | 16


కామేశజ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరుద్వయాన్వితా |

మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా | | 17


ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మర తూణాభ జంఘికా |

గూఢగుల్ఫా, కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపాద్వితా | | 18


నఖదీధితి సన్ఛన్న సమజ్జన తమోగుణా |

పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా | | 19


శింజానమణి మంజీర మండిత శ్రీ పదాంబుజా |

మరాళీ మందగమనా, మహాలావణ్య శేవధిః | | 20

21-30 శ్లోకాలు[మార్చు]

సర్వారుణా, అనవద్యాంగీ, సర్వాభరణ భూషితా |

శివకామేశ్వరాకంధా, శివా, స్వాధీన వల్లభా | | 21


సుమేరు శృంగ మధ్యస్థా, శ్రీమన్నగర నాయికా |

చింతామణి గృహాంతఃస్థా, పంచ బ్రహ్మాసన స్థితా | | 22


మహాపద్మాటవీ సంస్థా, కదంబ వనవాసినీ |

సుధాసాగర మధ్యస్థా, కామాక్షీ, కామదాయినీ | | 23


దేవర్షిగణ సంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా |

భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తి సేనాసమన్వితా | | 24


సంపత్కరీ సమారూడ సింధుర వ్రజ సేవితా |

అశ్వారూఢా ధిష్ఠితాశ్వకోటి కోటిభిరావృతా | | 25


చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా |

గేయచక్ర రథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా | | 26


కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథా పురస్కృతా |

జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా | | 27


భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షితా |

నిత్యా పరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా | | 28


భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలా విక్రమనందితా |

మంద్రిణ్యమ్బా విరచిత విషంగ వధతోషితా | | 29


విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనందితా |

కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీగణేశ్వరా | | 30

31-40 శ్లోకాలు[మార్చు]

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా |

భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ | | 31


కరాంగుళినఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః |

మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా | | 32


కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా |

బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా | | 33


హరనేత్రాగ్ని సన్దగ్ధ కామ సంజీవనౌషధిః |

శ్రీమద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా | | 34


కంణ్ఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ |

శక్తి కూటైకతాపన్న కట్యధోభాగధారిణీ | | 35


మూలమంత్రాత్మికా, మూలకూటత్రయ కళేబరా |

కులామృతైకరసికా, కులసంకేతపాలినీ | | 36


కులాంగనా, కులాంతఃస్థా, కౌలినీ, కులయోగినీ |

ఆకులా, సమయాంతఃస్థా, సమయాచార తత్పరా | | 37


మూలాధారైక నిలయా, బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ |

మణిపూరాంత రుధిరా, విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ | | 38


ఆజ్ఞాచక్రాంత రాళస్థా, రుద్ర గ్రంథి విభేదినీ |

సహస్రారాంబుజారూఢా, సుధాసారాభివర్షిణీ | | 39


తటిల్లతాసమరుచిః, షట్చక్రోపరిసంస్థితా |

మహాశక్తిః, కుండలినీ, బిసతంతు తనీయసీ | | 40

41-50 శ్లోకాలు[మార్చు]

భవానీ, భావనాగమ్యా, భవారణ్య కుఠారికా |

భద్రప్రియా, భద్రమూర్తిః, భక్తసౌభాగ్య దాయినీ | | 41


భక్తప్రియా, భక్తిగమ్యా, భక్తివశ్యా, భయాపహా |

శామ్భవీ, శారదారాధ్యా, శర్వాణీ, శర్మదాయినీ | | 42


శాంకరీ, శ్రీకరీ, సాధ్వీ, శరచ్చంద్ర నిభాననా |

శాతోదరీ, శాన్తిమతీ, నిరాధారా, నిరంజనా | | 43


నిర్లేపా, నిర్మలా, నిత్యా, నిరాకారా, నిరాకులా |

నిర్గుణా, నిష్కళా, శాన్తా, నిష్కామా, నిరుపప్లవా | | 44


నిత్యముక్తా, నిర్వికారా, నిష్ప్రపంచా, నిరాశ్రయా |

నిత్యశుద్ధా, నిత్యబుద్ధా, నిరవద్యా, నిరంతరా | | 45


నిష్కారణా, నిష్కళంకా, నిరుపాధిః, నిరీశ్వరా |

నిరాగా, రాగమథనీ, నిర్మదా, మదనాశినీ | | 46


నిశ్చిన్తా, నిరహంకారా, నిర్మోహా, మోహనాశినీ |

నిర్మమా, మమతాహన్త్రీ, నిష్పాపా, పాపనాశినీ | | 47


నిష్క్రోధా, క్రోధశమనీ, నిర్లోభా, లోభనాశినీ |

నిస్సంశయా, సంశయఘ్నీ, నిర్భవా, భవనాశినీ | | 48


నిర్వికల్పా, నిరాబాధా, నిర్భేదా, భేదనాశినీ |

నిర్నాశా, మృత్యుమథనీ, నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా | | 49


నిస్తులా, నీలచికురా, నిరపాయా, నిరత్యయా |

దుర్లభా, దుర్గమా, దుర్గా, దుఃఖహన్త్రీ, సుఖప్రదా | | 50

51-60 శ్లోకాలు[మార్చు]

దుష్టదూరా, దురాచారశమనీ, దోషవర్జితా |

సర్వజ్ఞా, సాన్ద్రకరుణా, సమానాధిక వర్జితా | | 51


సర్వశక్తిమయీ, సర్వమంగళా, సద్గతిప్రదా |

సర్వేశ్వరీ, సర్వమయీ, సర్వమన్త్ర స్వరూపిణీ | | 52


సర్వయన్త్రాత్మికా, సర్వతన్త్రరూపా, మనోన్మనీ |

మాహేశ్వరీ, మహాదేవీ, మహాలక్ష్మీః, మృడప్రియా | | 53


మహారూపా, మహాపూజ్యా, మహాపాతక నాశినీ |

మహామాయా, మహాసత్త్వా, మహాశక్తిః, మహారతిః | | 54


మహాభోగా, మహైశ్వర్యా, మహావీర్యా, మహాబలా |

మహాబుద్ధిః, మహాసిద్ధిః, మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ | | 55


మహాతన్త్రా, మహామన్త్రా, మహాయన్త్రా, మహాసనా |

మహాయాగ క్రమారాధ్యా, మహాభైరవ పూజితా | | 56


మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణీ |

మహాకామేశమహిషీ, మహాత్రిపురసుందరీ | | 57


చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా, చతుష్షష్టి కళామయీ |

మహా చతుష్షష్టి కోటి యోగినీగణసేవితా | | 58


మనువిద్యా, చన్ద్రవిద్యా, చన్ద్రమండల మధ్యగా |

చారురూపా, చారుహాసా, చారుచన్ద్రకళాధరా | | 59


చరాచర జగన్నాథా, చక్రరాజనికేతనా |

పార్వతీ, పద్మనయనా, పద్మరాగ సమప్రభా | | 60

61-70[మార్చు]

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణి |

చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞాన ఘన రూపిణీ | |61


ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మా ధర్మ వివర్జితా |

విశ్వరూపా జాగరణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా | |62


సుప్తా ప్రాజ్నాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థా వివర్జితా |

సృష్టికర్తీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ | |63


సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ |

సదాశివానుగ్రహదా పంచకృత్య పరాయణా | |64


భానుమండల మధ్యస్థాభైరవీ భగమాలినీ |

పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభ సహోదరీ | |65


ఉన్మేష నిమిషోత్పన్నా విపన్న భువనావళిః |

సహస్ర శీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ | |66


ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమ విధాయినీ |

నిజాజ్ఞా రూప నిగమా పుణ్యాపుణ్య ఫలప్రదా ||67


శ్రుతి సీమంత సింధూరీకృత పాదాబ్జ ధీళికా |

సకలాగమ సందోహ శుక్తి సంపుట మౌక్తికా ||68


పురుషార్ధ ప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ |

అంబికా నాఢినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్ర సేవితా ||69


నారాయణీ నాదరూపా నామరూప వివర్జితా |

హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదౌయ వర్జితా ||70

71-80[మార్చు]

రాజారాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా |

రంజనీ రమణీ రస్యా రణకింకిణిమేఖలా ||71


రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా |

రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణ లంపటా ||72


కామ్యాకామ కళారూపా కదంబకుసుమప్రియా |

కళ్యాణీ జగతీకంధా కరుణారస సాగరా ||73


కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీ ప్రియా |

వరదా వామనయనా వారుణీ మదవిహ్వలా ||74


విశ్వాధికా వేద విద్యా వింధ్యాచల నివాసినీ |

విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ ||75


క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ పాలినీ |

క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తా క్షేత్రపాల సమర్చితా ||76


విజయావిమలా వంద్యా వందారు జనవత్సలా |

వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండల వాసినీ ||77


భక్తిమ త్కల్పలతికా పశుపాశ విమోచినీ |

సంహృతాశేషపాషాండా సదాచార ప్రవర్తికా ||78


తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా |

తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోపహా ||79


చితిస్తత్పదలక్ష్యార్ధ చిదేకరసరూపిణీ |

స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతిః ||80

81-90[మార్చు]

పరాప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా |

మధ్యమా వైఖరీ రూపా భక్త మానస హంసికా ||81


కామేశ్వర ప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా |

శృంగారరస సంపూర్ణా జయా జాలంధర స్థితా ||82


ఓడ్యాణ పీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ |

రహో యాగ్రక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణ తర్పితా ||83


సద్యః ప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా |

షడంగ దేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్య పరిపూరితా ||84


నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణ సుఖదాయినీ |

నిత్య షోడశికా రూపా శ్రీకంఠార్ధ శరీరిణీ ||85


ప్రభావతీ ప్రభా రూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ|

మూలప్రకృతి రవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపిణీ||86


వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యా విద్యా స్వరూపిణీ |

మహా కామేశనయన కుముదాహ్లాద కౌముదీ ||87


భక్తహార్ధతమోబేధ భానుమద్భాను సంతతిః|

శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి శ్శివంకరీ ||88


శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా |

అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా ||89


చిచ్చక్తి శ్చేతనారూపా జడశక్తి జడశక్తి ర్జడాత్మికా |

గాయత్రీ వ్యాహృతి సంధ్యా ద్విజబృంద నిధేవితా ||90

91-100[మార్చు]

తత్వాసనా తత్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా |

నిస్సీమ మహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ || 91


మదఘూర్ణిత రక్తాక్షీ మదపాటల గండభూ |

చందన ద్రవ దిగ్ధాంగీ చాంపేయ కుసుమ ప్రియా || 92


కుశలాకోమలాకారా కుకుళ్ళా కుళేశ్వరీ |

కుళకుండలయా కౌలమార్గ తత్పర సేవితా || 93


కుమార గణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టి ర్మతి ర్ధృతిః |

శాంతి స్వస్తి మతీ కాంతి ర్నందినీ విఘ్ననాశినీ || 94


తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీ కామరూపిణీ |

మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచల నివాసినీ ||95


సుముఖీ నళినీ సుభ్రూ శ్శోభనా సురనాయికా |

కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ || 96


వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయో వస్థా వివర్జితా |

సిద్ధేశ్వరీ సిద్దవిద్యా సిద్ద మాతా యశస్వనీ ||97


విశుద్ధ చక్రనిలయా రక్తవర్ణా త్రిలోచనా |

ఖట్వాంగాది ప్రహరణా వదనైక సమంవితా || 98


పాయసాన్నా ప్రియా త్వక్‍స్థా పశులోక భయంకరీ |

అమృతాడి మహాశక్తి సంవృతా డాకినీశ్వరీ || 99


అనాహతాబ్జ నిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా |

దంష్ట్రోజ్వా లాక్షమాలాది ధరా రుధిర సంస్థితా || 100

101-110[మార్చు]

కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యాఘవృతా స్నిగ్ధౌదన ప్రియా |

మహావీరేంద్ర వరదా రాకిన్యాంబా స్వరూపిణీ || 101


మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయ సంయుతా |

వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాధిభిరార్చితా || 102


రక్తవర్ణా మాంసనిష్టా గూఢాన్న ప్రీతమానసా |

సమస్త భక్త సుఖదా లాకిన్యాంబా స్వరూపిణీ || 103


స్వాధిష్ఠాంబుజగతా చతుర్వక్త్ర మనోహరా |

శూలాధ్యాయుధ సంపన్నా పీతవర్ణాతిగర్వితా || 104


మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందన్యాది సమంవితా |

దధ్యన్నాసక్త హృదయా కాకినీరూపధారిణీ || 105


మూలాధారంబుజారూఢా పంచవక్త్రాస్థి సంస్థితా |

అంకుశాది ప్రహరణా వరదాది నిషేవితా || 106


ముద్గౌదనాసక్తాచిత్తా సాకిన్యాంబా స్వరూపిణీ |

అజ్ఞాచక్రాబ్జ నిలయా శుక్లవర్ణా షడాసనా || 107


మజ్జాసంస్థా హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితా |

హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూప ధారిణీ || 108


సహస్రదళ పద్మస్థాసర్వవర్ణోపా శోభితా |

సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థితా సర్వతోముఖి || 109


సరౌదన ప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబా స్వరూపిణీ |

స్వాహా స్వధా మతిర్మేధా శ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా || 110

111-120[మార్చు]

పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణ కీర్తనా |

పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా || 111


విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాది జగత్ప్రసూః |

సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ సర్వమృత్యు నివారిణీ || 112


అగ్రగణ్యా చింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ |

కాత్యాయినీ కాలహంత్రీ కమలాక్ష నిషేవితా || 113


తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీ కుసుమప్రియా |

మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్ర రూపిణీ ||114


నిత్యతృప్తా భక్తనిధి ర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ |

మైత్ర్యాది వాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ || 115


పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణీ |

మాధ్వీపానా లసా మత్తా మాతృకావర్ణ రూపిణీ || 116


మహాకైలాస నిలయా మృణాళ మృదుదోర్లతా |

మహనీయా దయామూర్తి ర్మహాసాంరాజ్యశాలినీ || 117


ఆత్మవిద్యా మహా విద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా |

శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికుటా కామకోటికా || 118

కటాక్షకింకరీభూత కమలా కోటిసేవితా |

శిరస్థితా చంద్రనిభా పాలస్థేంద్రా ధనుఃప్రభా || 119


హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతర దీపికా |

దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞ నివాసినీ ||120

121-130[మార్చు]

దరాంతోళిత దీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ |

గురుమూర్తి ర్గుణనిధీ ర్గోమాతా గుహజన్మభూ || 121


దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశ రూపిణీ |

ప్రపన్ముఖ్యరాకాంత తిథిమండల పూజితా || 122


కలాత్మికా కళానాధా కావ్యాలాప వినోదినీ |

సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిత సేవితా || 123

ఆదిశక్తి రమేయాత్మా పరమా పావనాకృతిః |

అనేకకోటి బ్రహ్మాండా జననీ దివ్యవిగ్రహా || 124

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్య పదదాయినీ |

త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి స్తిదశేశ్వరీ || 125


త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాడ్యా సింధూర తిలకాంచితా |

ఉమా శైలేంద్ర తనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా || 126


విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగదీశ్వరీ |

ధ్యానగమ్యా పరిచ్చేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా || 127


సర్వవేదాంత సంవేద్యా సత్యానంద స్వరూపిణీ |

లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండ మండలా || 128


అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా |

యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా || 129


ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ |

సర్వధారా సుప్రదిష్ఠా సదసద్రూపదారిణీ || 130

131-140[మార్చు]

అష్టమూర్తి రజాజైత్రీ లోకయాత్రా విధాయినీ |

ఏకాకినీ భూమరూపా విర్ద్వైతా ద్వైతవర్ధితా || 131


అన్నదా వసుధా వృద్ధా బ్రహ్మాత్యైక్య స్వరూపిణీ |

బృహతీ బ్రహ్మణీ బ్రహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా || 132


భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావ వివర్జితా |

సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః || 133


రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |

రాజత్కృపా రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితా || 134


రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలీశ్వరీ|

సాంరాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖ్సలా || 135


దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోక వశంకరీ |

సర్వార్ధదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానంద రూపిణీ || 136


దేశకాలాపరిచ్చిన్న సర్వగా సర్వ మోహినీ |

సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ || 137


సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా సదాశివ పతివ్రతా |

సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండల రూపిణీ || 138


కుళోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధ్యమతీ మహీ |

గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా || 139


స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తి రూపిణీ |

సనకాది సమారాధ్యా శివజ్ఞాన ప్రదాయనీ || 140

141-151[మార్చు]

చిత్కళా నందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ |

నామపారాయణా ప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ || 141


మిథ్యా జగదధిష్టానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ |

లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంబాధి వందితా || 142


భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్య దవానలా |

దౌర్భాగ్య తూలవాతులా జరాధ్వాంత రవిప్రభా || 143


భాగ్యాబ్ధి చంద్రికా భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనా |

రోగపర్వత దంభోలి ర్మృత్యుదారు కుఠారికా || 144


మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా |

అపర్ణా చండికా చండముండాసుర నిషూదినీ || 145


క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ |

త్రివర్గధాత్రీ శుభగా త్ర్యంబగా త్రిగుణాత్మికా || 146


స్వర్గాపవర్గదా శుద్దా జపాపుష్ప నిభాకృతిః |

ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా || 147


దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీ కుసుమప్రియా |

మహతీ మేరునిలయా మందార కుసుమప్రియా || 148


వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ |

ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ || 149


మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీ న్యస్తరాజ్యధూః |

త్రిపురేశ్వరీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా || 150

151-160[మార్చు]

సత్యజ్ఞానందరూపా సామరస్య పరాయణా |

కపర్ధినీ కళామాలా కామధు క్కామరూపిణీ || 151


కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్నా రససేవధిః |

పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా || 152


పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా |

పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్ర విభేదినీ || 153


మూర్తా మూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా |

సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ || 154


బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా |

ప్రసవిత్రీ ప్రచండాజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః || 155


ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణధాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ |

విశృంఖలా వివక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః || 156


ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ |

భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ || 157


చందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ |

ఉదారకీర్తి రుద్దామవైభవా వర్ణ రూపిణీ ||158


జన్మమృత్యు జరాతప్త జనవిశ్రాంతి దాయినీ |

సర్వోపనిష దుదుష్ట్యా శాంత్యతీత కళాత్మికా || 159


గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా |

కల్పనారహితా కాష్ఠా కాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా || 160

161-170[మార్చు]

కార్యకారణ నిర్ముక్తా కామకేళీ తరంగితా |

కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ || 161


అజా క్షయ వినిర్ముక్తా ముగ్దా క్షిప్రప్రసాదిని |

అంతర్ముఖ సమారాధ్యా బహిర్ముఖ దుర్లభా || 162


త్రయా త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ |

నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః || 163


సంసార పంకనిర్మజ్న సముద్దరణ పండితా |

యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్తీ యజమాన స్వరూపిణీ ||164


ధర్మాధరా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యా వివర్ధినీ |

విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వబ్రహ్మ విశ్వభ్రమణకారిణీ || 165


విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ |

అయోని ర్యోనినిలయా కూటస్థా కుళరూపిణీ || 166


వీరగోష్టిప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ |

విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా || 167


తత్వాధికా తత్వమయీ తత్వమర్ధ స్వరూపిణీ |

సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివ కుటుంబిణీ || 168


సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా సర్వాప ద్వినివారిణీ |

స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా || 169


చైతన్యర్ఘ్య సమారాధ్యా చైతన్య కుసుమప్రియా |

సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా || 170

171-183[మార్చు]

దక్షిణా దక్షిణారాధ్యా దరస్మేర ముఖాంబుజా |

కౌళినీ కేవలా నర్ఘ కైవల్యపదదాయినీ ||171


స్తోత్ర ప్రియా స్తుతిమతీ శృతి సంస్తుత వైభవా|

మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః || 172


విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ |

ప్రగల్భా పరమోదారా పరమోదా మనోమయీ ||173


వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ |

పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేత మంచాధిశాయినీ ||174


పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ |

శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ ||175


ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ |

లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా ||176


బంధూక కుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలా వినోదినీ |

సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ || 177


సువాసినీన్యర్చనప్రీతా శోభనా శుద్ధమానసా |

బిందుతర్పణ సంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా || 178


దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురశ్రీ వశంకరీ |

జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణీ ||179


యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా |

అనఘాద్భుతచారిత్రా వాంచితార్ధ ప్రదాయినీ || 180


అభ్యాశాతిశజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ |

అవ్యాజ్యకరుణా మూర్తి రజ్ఞానధ్వాంత దీపికా ||181


ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘశాసనా |

శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీత్రిపురసుందరీ || 182


శ్రీశివా శివశక్తైక్య రూపిణీ లలితాంబికా |

ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రం జగుః ||183


ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే, ఉత్తరఖండే, శ్రీహయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే

శ్రీలలితా రహస్యనామసాహస్ర స్తోత్ర కథనం నామ ద్వితోయో ధ్యాయః

శ్రీలలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర మాహత్యం[మార్చు]

ఉత్తర భాగం తృతీయోధ్యాయం[మార్చు]