రుద్ర స్తుతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఇది రుద్ర స్తుతి పూర్తి పాఠం :

రుద్ర స్తుతి[మార్చు]

నమోదేవాయ మహతే దేవదేవాయ శూలినే |

త్ర్యంబకాయ త్రినేత్రాయ యోగినాంపతయే నమః | |


నమోస్తు దేవదేవాయ మహాదేవాయ వేధసే |

శంభవే స్థాణవే నిత్యం శివాయ పరిమాత్మనే | |


నమస్సోమాయ రుద్రాయ మహాగ్రాసాయ హేతవే |

ప్రపద్యేహం విరూపాక్షం శరణ్యం బ్రహ్మచారిణమ్ | |


మహాదేవం మహాయోగ మీశానం త్వంబికాపతిమ్ |

యోగినం యోగదాకారం యోగమాయా సమహృతమ్ | |


యోగినాం గురుమాచార్యం యోగగమ్యం సనాతనమ్ |

సంసారతారణం రుద్రం బ్రహ్మాణం బ్రహ్మణో థిపమ్ | |

శాశ్వతం సర్వగం శాంతం బ్రహ్మాణం బ్రహ్మణ ప్రియమ్ | |

కపర్దినం కళాముర్తి మమూర్తి మమరేశ్వరమ్ | |


ఏకమూర్తిం మహామూర్తిం వేదవేద్యం సతాంగరిమ్ |

నీలకంఠం విశ్వమూర్తిం వ్యాపినం విశ్వరేతసమ్ |


కాలాగ్నిం కాలదహనం కామినం కామనాశనమ్ |

నమామి గిరిశం దేవం చంద్రావ్యవభూషణమ్ |


త్రిలోచనం లేలిహాన మాదిత్యం పరమేష్టినమ్ |

ఉగ్రం పశుపతిం భీమం భాస్కరం తమసః పరమ్ | |


  ఇతి శ్రీ కూర్మపురాణే వ్యాసోక్తా రుద్రస్తుతిః సంపూర్ణమ్