రారా యని పిలిచితే - రావదేమిరామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: ఖరహరప్రియ - చతురశ్ర త్రిపుట తాళం

ప: రారా యని పిలిచితే - రావదేమిరామ
     లోకాభిరామ - కోదండరామ - పట్టాభిరామ॥

అ: ఈరేడు లోకములలో - నీవలె శరణాగతరక్షకుడు
     వేరెవరున్నారు - కరుణా జలనిధే తామసంబు సేయక॥

చ:
ఇలలో ఈకలిలో - జేసిన దెల్ల మరచితివేమో
అలనాడు నీవె రామదాసుని బ్రోవలేద॥
ఏలావతారమెత్తితివో - యేమేమి జేసితివో
ఈలాగని నిన్ను వర్ణింపలేను - వాసుదేవ బ్రోవు॥