రామ రామ భద్రాచల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


        నీలాంబరి రాగం        ఆది తాళం

ప: రామా రామా భద్రాచల రామా రార రామ రామ || రామ ||


చ1: రామా రారా నీమోమిపుడే - ప్రేమతీర చూతుగాని

తామసము వలదు రామ - స్వామి తాళజాలనికను || రామ ||


చ2: ఎన్నడు నే నిన్ను నమ్మి - యున్న వాడనని యెంచి

కనులెత్తి చూచి నన్ను - మన్ననతో బ్రోవ రాదా || రామ ||


చ3: మాటి మాటికి నీతోటి - సాటి వేల్పులు లేరని

చాటుచున్న నన్ను నీవె - పాట్లుపెట్ట నీటగునటరా || రామ ||


చ4: భద్రగిరి రామదాస పాలకుడవై నీవేల

ఛిద్రములెల్ల తొలగించి భద్రముగ నన్నేల వేల || రామ ||

ఈ కృతి జనవరి 1, 1923 ముందు ప్రచురించబడుట లేక రచయిత మరణించి కనీసం 100 సంవత్సరాలైనందున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాపరిధి లో వున్నది .