రామునివారమైనాము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


  యదుకుల కాంభోజి రాగం    ఆది తాళం


ప: రామునివారమైనాము

యితరాదుల గణన సేయము మేము || రాముని ||


అ.ప: ఆ మహామహుడు సహాయుడై

విభవముగా మమ్ము చేపట్ట || రాముని ||


చ 1: యమకింకరుల జంకించెదము పూని

యమునినైన ధిక్కరించెదము

అమరేంద్ర విభవము అది ఎంతమాత్రము

కమలజు నైన లక్ష్యము సేయకున్నాము || రాముని ||


చ 2: గ్రహగతులకు వెరువబోము మాకు

గలదు దైవానుగ్రహబలము

ఇహపరములకు మాకిక నెవరడ్డము

మహిరామ బ్రహ్మ మంత్రము పూనియున్నాము || రాముని ||


చ 3: రాముడు త్రిభువన దేవ దేవుడు

రామతీర్థాల దైవలరాయడు

రామదాసుల నెల్ల శుభదాయియై చాల

బ్రోచి ప్రభుడై విభవముగా రక్షించును || రాముని ||

ఈ కృతి జనవరి 1, 1923 ముందు ప్రచురించబడుట లేక రచయిత మరణించి కనీసం 100 సంవత్సరాలైనందున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాపరిధి లో వున్నది .