రామా నామనవిని చేకొనుమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   అసావేరి రాగం    చాపు తాళం


ప: రామ నామనవిని చేకొనుమా దైవ ల -

లామ పరాకుచేయకుమా || రామ ||

అ.ప: స్వామి భద్రాచల ధామ పావన దివ్య

నామ గిరిజ నుత భీమ పరాక్రమ || రామ ||


చ 1: దరిలేని జనులను గాచే

బిరుదుపూనితివి ఖ్యాతిగాను

బరువగు నాబాధలను తీర్ప నీ

మరుగు జేరితి నన్నరమరచేయకు || రామ ||


చ 2: కపట మానసుడని మదిని యెన్న

కిపుడు రక్షింపు సమ్మతిని

అపరాధములకు నే నాలయమైతిని

కృపజూడుము నన్ను నెపము లెన్నకు || రామ ||


చ 3: పతిత పావన మూ ర్తివైన నీవే

గతియని యుండితి మదిలోన

సతతము రామదాస పతివై భద్రాద్రిని

అతులిత వై భవతతులచే నెలకొన్న || రామ ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.