రామహో రఘురామహో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


  సౌరాష్ట్ర రాగం    త్రిపుట తాళం

ప: రామహో రఘురామహో హే సీతా

రామ హో రఘు రామ హో || రామహో ||


చ 1: రామ హో భద్రశైల ధామ హో భక్తపాల

నేమహో సీతాలోల స్వామి హో సత్యశీల హో || రామహో ||


చ 2: అగణిత గుణధామ అజభవ నుత నామ

నగధర మేఘశ్యామ నత జనాశ్రిత కామ || రామహో ||


చ 3: శరధి బంధన శౌర్య శతృసంహార ధైర్య

గురు జన కార్య ధుర్య కోమలాంగ సౌందర్య || రామహో ||


చ 4: శరదిందు నిభానన శతమన్మధ సమాన

నిరుపమానంద ఘన నిజదాసావన రామ || రామహో ||

ఈ కృతి జనవరి 1, 1923 ముందు ప్రచురించబడుట లేక రచయిత మరణించి కనీసం 100 సంవత్సరాలైనందున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాపరిధి లో వున్నది .