రామనామ పాయసక్కె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రామనామ పాయసక్కె కృష్ణనామ సక్కరె |
విఠ్ఠలనామ తుప్పవ సేరిసి బాయి చప్పరిసిరో || ప ||

ఒమ్మాన గోదియ తందు వైరాగ్య కల్లలి బీసి |
సుమ్మానె సజ్జిగె తెగెదు గమ్మానె శావిగె హొసెదు || ೧ ||

హృదయవెంబ మడకెయలి భావవెంబొ ఎసరలి |
బుద్ధియింద పాక మాడి హరివాణకె బడిసికొండు || ೨ ||

ఆనంద ఆనందవెంబొ తేగు బందితు కాణిరొ |
ఆనందమూరుతి నమ్మ పురందరవిఠ్ఠలన నెనెయిరొ || ೩ ||