రామచంద్రులు నాపై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


         అసావేరి రాగం       త్రిపుట తాళం


ప: రామచంద్రులు నాపై చలము చేసినారు

సీతమ్మ చెప్పవమ్మ నీ వైన సీతమ్మ చెప్పవమ్మ || రామచంద్రులు ||


అ.ప: కట కట వినడేమి సేయుదు కఠినచిత్తుని మనసు కరుగదు

కర్మము లెటులుండునోకద ధర్మమే నీకుందునమ్మా || రామచంద్రులు ||


చ1: దిన దినము మీచుట్టు దీనతతో తిరుగ దిక్కెవ్వరో యమ్మ

దీనపోషకు డనుచు వేడితి

దిక్కులన్నియు ప్రకటమాయెను ఒకమాటైన

అనడు ఎక్కువేమని తలతునమ్మా || రామచంద్రులు ||


చ2: కౌసల్య తనయుడు కపటము చేసినాడు కారణ మేముండెనో

కన్నడ చేసెదవా నీ కన్నుల వై భవముతోడ

విన్నవింప గదవమ్మా నీ

కన్న దిక్కెవరో యమ్మ || రామచంద్రులు ||


చ3: దశరధాత్మజుడెంతో దయశాలి యనుకొంటి ధర్మహీనుడోయమ్మ

దాస జనులకు దాత యితడట

వాసిగ భద్రగిరీశుడు రామదాసు నేల

రాడట రవికులాంబుధి సోముడట || రామచంద్రులు ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.