రాధికాసాంత్వనము (సముఖము)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్ప్రచురణ. 70.



రాధికా సాంత్వనము





సముఖము

వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుఁడు


మూల్యము 1-0-0

ప్రథమ ముద్రణము 500

1953