రాజరాజేశ్వరాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాజరాజేశ్వరాష్టకమ్‌

శ్రీ కాశీనగరీ చిదంబరపురీ - శ్రీశైలపుణ్యస్థలీ |

కేదారప్రముఖే ష్వనన్యశరణే -ష్వ ప్యావ్రితో యః పురా |

లేభే తత్ర న నిర్వృతిం స గిరిశః స్సర్భోగభాగ్యోదయే |

సానందం నివసే త్సదా స గిరిశః - శ్రీరాజరాసేశ్వరః| 1


య ద్వేదాంతవిచింతితం పరమత - త్త్వార్థప్రకాశాత్మకం |

సత్యం జ్ఞాన మనంత మాద్య మమలం - బ్రహ్మేతి సంకీర్త్యతే -

త జ్జ్యోతిర్మయలింగరూప మభవ - త్సంప్రార్థితం యోగిభిస్‌ |

తం వందే పరమేశ్వర పశుపతిం - శ్రీ రాజరాజేశ్వరమ్‌| 2


ప్రాత ర్ద్రష్టు మి హాగతై శ్శివమహా - దేవేత్యుదాత్తస్వరై |

ర్విప్రై రన్యబనై శ్శివార్చనపరై - రభ్యర్చ్యతే సర్వదా |

సాయం భక్తజనావనార్థ మభవ - త్తన్మంత్రమూర్తిం ముదా |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీరాజరాజేశ్వరమ్‌| 3


భక్తే స్సిద్ధి మభీప్సుభి ర్భువి మహా - రాష్ట్రోద్భవై రౌత్తరై |

రాంధ్రై రన్యప్రదేశసంస్థితజనై - స్సంసేవ్యమానో విభుః |

యో త్యంతం తదభీష్టదాననిపుణ - స్స్వర్గే యథా కామధుక్‌ |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీరాజరాజేశ్వరమ్‌| 4


ప్రత్యూషే ప్రతిబోధితః ప్రమథరా - డ్గంభీరఘంటారవైః |

భేరీకాహళఝల్లరీఢమ - డ్డంకామృదంగస్వవైః |

యో న్యై ర్మాగధవందిభి ర్జయ జయే - త్యుచ్చై ర్వదద్భిః సదా |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీరాజరాజేశ్వరమ్‌| 5


పంచబ్రహ్మపరై ర్మహోపనిషదాం - తాత్పర్యనిర్ణాయకైః |

మంత్రై రీశ్వర ఏక ఏవ విధినో - నాన్య త్పరం దైవతం |

ఇ త్యాదృత్య త మీశ్వ రేవ్వర మగా - ద్యోనంతశాయీ పురా |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీరాజరాజేశ్వరమ్‌| 6


సానందం భవసాగరం కథ మమీ - తర్తుం సమర్థా వయం |

సామేతి ప్రవిచారయ చేతసి బుధా - యం భౄవయం త్యర్థతః |

తం వందేభవ మవ్యయం భవహరం - భావార్థదం భావితం |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీరాజరాజేశ్వరమ్‌| 7


విష్ణుబ్రహ్మసురేంద్రముఖ్యవిబుధా - వాంఛంతి య స్యాద్భుతం |

మాసే మాసి మహోత్సవం పశుపతే - ర్ద్రష్టుం సకౌతూహలాః |

తం శంభుం కరుణాతరంగజలధిం - కల్యాణమూర్తిం కవిం |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీ రాజరాసేశ్వరమ్‌| 8


కో దేవ శ్వరణార్థినాం భువి నృణాం - సౌఖ్యానుసంధాయకో |

భూయా దిత్యఖిలామరే ష్వపి చిరం - త్వాలోచ్య యోగీశ్వరా |

యం త్వేవం కథయంది శంకర మితి - ప్రాతీతికాన్వర్థకాస్‌ |

తం వందే పరమేశ్వరం పశుపతిం - శ్రీరాజరాజేశ్వరమ్‌| 9


స్తోత్రం శంభుగుణానుగుంభితలస - ద్రత్నావళీభాసితం |

భక్త్యా సంస్మరతాఘసంఘహరణం - సర్వార్థసిద్ధిప్రదం |

సాయం ప్రాతం రిదం పఠంతి సతతం -యే వై జనాః ప్రేమత |

స్తే సర్వే సమవాప్నువంతి సకలా -న్కామా నివేంద్రేప్సితాన్‌| 10

ఇతి రాజరాజేశ్వరాష్టకం